Tymczasowe aresztowanie należy do katalogu środków zapobiegawczych uregulowanych w kodeksie postępowania karnego.

Środki zapobiegawcze stosuje się w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania karnego (np. gdy istnieje obawa, że oskarżony będzie chciał uciec) lub zapobiegnięcia popełnieniu przez osobę oskarżoną innego przestępstwa. Co do zasady, środki zapobiegawcze można stosować wyłącznie w sytuacji, gdy zgromadzone dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynu. Ponadto, na etapie postępowania przygotowawczego środki zapobiegawcze można stosować tylko względem osób, wobec których wydano postanowienia o postawieniu im zarzutów. Jest to związane z obowiązującą w polskim systemie prawa zasadą domniemania niewinności.

Warto także pamiętać, że osobie tymczasowo aresztowanej przysługą konkretne prawa wymienione w kodeksie karnym wykonawczym.W szczególności osoba tymczasowo aresztowana ma prawo:

  • zawiadomić o miejscu swojego pobytu osobę najbliższą albo inną osobę, stowarzyszenie, organizację lub instytucję, a także swojego obrońcę (adwokata lub radcę prawnego);
  • korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, o ile nie zakłóca to porządku ustalonego w areszcie śledczym, a także nie sprzeciwiają się temu względy bezpieczeństwa lub względy sanitarne;
  • za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz dyrektora aresztu, korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego;
  • za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, korzystać z aparatu telefonicznego;
  • do co najmniej jednego w miesiącu widzenia z osobą najbliższą, o ile nie istnieje uzasadniona obawa, że zostanie ono wykorzystane w celu utrudnienia postępowania karnego lub podżegania do popełnienia przestępstwa;
  • zostać zwolniona z aresztu śledczego w dniu, w którym upływa termin zastosowania tymczasowego aresztowania;

Osoba tymczasowo aresztowana niezwłocznie po dokonaniu aresztowania powinna zostać pouczona o przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *