Tymczasowo aresztowany ma swoje prawa

Tymczasowe aresztowanie należy do katalogu środków zapobiegawczych uregulowanych w kodeksie postępowania karnego. Środki zapobiegawcze stosuje się w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania karnego (np. gdy istnieje obawa, że oskarżony będzie chciał uciec) lub zapobiegnięcia popełnieniu przez osobę oskarżoną innego przestępstwa. Co do zasady, środki zapobiegawcze można stosować wyłącznie w sytuacji, gdy zgromadzone dowody wskazują na…

Apteka tylko dla aptekarzy?

W ostatnim czasie szerokim echem odbiła się nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne. Zgodnie z założeniami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, istotnej zmianie mają ulec regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Co to oznacza w praktyce? Do tej pory zezwolenie na prowadzenie aptek mogła uzyskać osoba fizyczna,…

Najważniejsze kompetencje walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Organem uchwałodawczym, poprzez który w spółce akcyjnej bezpośrednio działają akcjonariusze, jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. W walnym zgromadzeniu akcjonariuszy mogą wziąć udział: (i) akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych,(ii) zastawnicy i użytkownicy akcji, którym przysługuje prawo głosu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, a także (iii)…

Najważniejsze kompetencje zgromadzenia wspólników

Zgromadzenie wspólników jest organem uchwałodawczym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które tworzą wszyscy wspólnicy danej spółki z o.o. Co istotne, zgromadzenie wspólników nie ma prawa do reprezentowania spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników jest zwoływane przez zarząd. Udział w zgromadzeniu wspólników nie jest obowiązkowy, a wspólnik, który nie może wziąć udziału w zgromadzeniu wspólników, może być reprezentowany…

5 rzeczy, o których warto pamiętać zakładając spółkę akcyjną

Spółki akcyjne są drugimi – obok spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkami kapitałowymi, których działalność jest uregulowana przepisami kodeksu spółek handlowych. Zanim podejmiesz decyzję o założeniu własnej spółki akcyjnej warto przeanalizować najważniejsze aspekty, jakie wiążą się z wyborem tej formy prawnej. Spółka akcyjna może być założona przez jeden lub kilka podmiotów, przy czym jedynym założycielem…

Odpis z KRS dostępny od ręki

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem jawnego rejestru (tj. publicznie dostępnego) prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Jawność KRS oznacza, że prawo dostępu do umieszczonych w nim informacji (m.in. o statusie prawnym danego podmiotu, sposobie jego reprezentacji czy właścicielach) może otrzymać każdy zainteresowany. Udzielaniem informacji z Krajowego Rejestru Sądowego zajmuje się…

Założenie spółki łatwiejsze niż myślisz

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Zanim podejmiesz decyzję o założeniu własnej spółki z o.o. przeanalizuj najważniejsze aspekty, jakie wiążą się z wyborem tej formy prawnej. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W umowie spółki z o.o. należy uwzględnić…

ABC spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe są spółkami prawa handlowego mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, a także pozywać lub być pozwanymi. Co istotne i co odróżnia je od spółek osobowych, są one samodzielnymi osobami prawnymi, a zatem podmiotami w pełni odrębnymi od swoich udziałowców (właścicieli). Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; spółki akcyjne. W…

ABC spółek osobowych

Spółki osobowe są spółkami prawa handlowego mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, a także pozywać lub być pozwanymi. W prawniczej terminologii mówi się, że posiadają zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową, lecz nie posiadają osobowości prawnej. Na praktykę codziennego funkcjonowania tych spółek nie ma to jednak większego przełożenia. Wśród spółek…

Pożyczka to nie kredyt

Na pierwszy rzut oka umowa pożyczki może wydawać się bardzo podobna do umowy kredytu. Warto jednak pamiętać, że między umową pożyczki a umową kredytu występują także pewne różnice. Umowa kredytu została szczegółowo uregulowana w ustawie prawo bankowe, natomiast do umowy pożyczki stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie do umowy kredytu, w przypadku której stroną…