Spółki kapitałowe

spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe są spółkami prawa handlowego mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, a także pozywać lub być pozwanymi. Co istotne i co odróżnia je od spółek osobowych, są one samodzielnymi osobami prawnymi, a zatem podmiotami w pełni odrębnymi od swoich udziałowców (właścicieli).

spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe – rodzaje

Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjne.

W odróżnieniu od spółek osobowych, w spółkach kapitałowych kluczową rolę odgrywa czynnik kapitałowy – spółka kapitałowa posiada kapitał zakładowy (w spółce z o.o. wynosi on min. 5 000 zł, natomiast w spółce akcyjnej – min. 100 000 zł)  i własny majątek, odrębny od majątku osobistego wspólników. W praktyce oznacza to, że spółka kapitałowa ponosi odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem, a w przypadku jej niewypłacalności, niezaspokojeni dłużnicy mogą w niektórych przypadkach poszukiwać odpowiedzialności Zarządu spółki, a w żadnym razie nie jej udziałowców czy akcjonariuszy.

Do obowiązków wspólników należy wniesienie kapitału zakładowego. Co istotne (i znów odróżniające spółkę kapitałową od osobowej) przedmiotem wkładu wspólnika spółki kapitałowej nie może być świadczenie pracy lub usług. Istnieje jednak możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego tzw. aportu. Udział w zyskach i stratach spółki kapitałowej jest co do zasady uzależniony od wysokości wniesionego do spółki kapitału.

Spółki kapitałowe – organy

Spółki kapitałowe działają przez swoje organy (Zarząd i ewentualnie Rada Nadzorcza, której obecność w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest konieczna). Członkiem organu spółki kapitałowej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana za przestępstwa określone we właściwych przepisach kodeksu spółek handlowych i kodeksu karnego.

Spółki kapitałowe mogą być utworzone w każdym celu dopuszczalnym przez prawo, nie musi być to wyłącznie cel gospodarczy. Spółkę kapitałową może utworzyć jeden lub więcej podmiotów. Należy jednak pamiętać, że spółka kapitałowa nie może zostać zawiązana wyłącznie przez inną, jednoosobową spółkę z o.o. (tj. taką, która posiada tylko jednego wspólnika), co nie wyklucza sytuacji, w której już po zawiązaniu spółki jej jedynym wspólnikiem jest jednoosobowa spółka z o.o.

Co istotne, umowa spółki kapitałowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Podobnie jak w przypadku spółek osobowych, założenie spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Chcesz założyć spółkę kapitałową? Skorzystaj z usług Tu Prawnik.pl!

Nasi prawnicy pomogą Ci ze wszystkim formalnościami rejestracyjnymi. Przygotują potrzebne dokumenty oraz będą na bieżąco Cię wspierać ze wszystkim sprawami organizacyjnymi. Nie czekaj! Już dziś skorzystaj z usług Tu Prawnik.pl i ciesz się profesjonalną obsługą prawną!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach