Spółki osobowe

spółki osobowe

Spółki osobowe są spółkami prawa handlowego mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, a także pozywać lub być pozwanymi. W prawniczej terminologii mówi się, że posiadają zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową, lecz nie posiadają osobowości prawnej. Na praktykę codziennego funkcjonowania tych spółek nie ma to jednak większego przełożenia.

spółki osobowe

Spółki osobowe – rodzaje

Wśród spółek osobowych wyróżniamy:

  • spółki jawne;
  • spółki partnerskie;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne.

Wspólnicy handlowych spółek osobowych ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki. Odróżnia to spółki osobowe do spółek kapitałowych, gdzie taka odpowiedzialność nie występuje. Powoduje to, że w przypadku niewypłacalności spółki wspólnicy w ramach odpowiedzialności subsydiarnej odpowiedzą za zobowiązania spółki.

Ich odpowiedzialność ma co do zasady charakter osobisty, nieograniczony, solidarny, ale co ważne subsydiarny (tj. wspólnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za długi spółki osobowej, dopiero jeżeli egzekucja z majątku samej spółki okaże się być nieskuteczna).

Na wspólnikach spoczywa także obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania. Co istotne, wspólnik spółki osobowej ma możliwość przeniesienia ogółu swoich praw i obowiązków na inną osobę, która w ten sposób uzyskuje status wspólnika.

Przedmiotem wkładu wspólnika do spółki osobowej mogą być nie tylko pieniądze i inne przedmioty materialne, ale także świadczenie pracy lub usług przez wspólnika.

Co do zasady wszyscy wspólnicy mają prawo do równego udziału w zyskach i stratach spółki osobowej niezależnie od wartości wniesionego przez nich wkładu.

Jednakże wspólnicy udział ten mogą swobodnie zmieniać zapisami umowy spółki, przy czym niedopuszczalne jest całkowite wyłączenie udziału któregokolwiek ze wspólników w stratach.

Spółki osobowe – umowa

Umowa spółki osobowej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku spółki jawnej i spółki partnerskiej wystarczy zwykła forma pisemna. Natomiast w przypadku spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Warto pamiętać, że założenie spółki osobowej wiąże się z koniecznością dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tu Prawnik.pl – wsparcie przy założeniu spółki

Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, skorzystaj z usług Tu Prawnik.pl! Pomożemy Ci: zawrzeć umowę spółki i dokonać jej rejestracji w KRS. Nie będziesz musiał martwić się sprawami związanymi z założeniem spółki! Skorzystaj już dziś z usług prawnych w stałych cenach!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach