Apteka tylko dla aptekarzy?

apteka

W ostatnim czasie szerokim echem odbiła się nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne. Zgodnie z założeniami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, istotnej zmianie mają ulec regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Co to oznacza w praktyce?

apteka

 

Apteka – zezwolenie na prowadzenie

Do tej pory zezwolenie na prowadzenie aptek mogła uzyskać osoba fizyczna, osoba prawna, a także ułomna osoba prawna. Właściciel apteki miał natomiast obowiązek zatrudnienia na stanowisku kierownika apteki osoby posiadającej wykształcenie farmaceutyczne, która dawała rękojmie prawidłowego jej prowadzenia.

Na mocy znowelizowanej ustawy o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby posiadające wykształcenie farmaceutyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki jawne lub spółki partnerskie, w których wspólnikami są osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty. Co istotne, jeden farmaceuta będzie mógł posiadać maksymalnie cztery apteki ogólnodostępne.

Apteka- ograniczenie liczby aptek

Nowe przepisy wprowadzają także ograniczenia związane z liczbą aptek przypadających na jedną gminę.

Od tej pory o zezwolenie na prowadzenie apteki będzie można się ubiegać, gdy liczba mieszkańców przypadających na jedną aptekę funkcjonująca na terenie danej gminy będzie wynosiła co najmniej 3000 osób.

Odległość do najbliższej istniejącej apteki ogólnodostępnej powinna być nie mniejsza niż 500 m.

Kryterium liczby mieszkańców nie będzie brane pod uwagę jedynie w sytuacji, gdy odległość planowanej apteki od najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej będzie wynosiła powyżej 1000 m.

Od powyższych zasad ustawa przewiduje pewne wyjątki. Ze względu na „ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych”, Minister Zdrowia będzie mógł wyrazić zgodę na wydanie zezwolenia na prowadzenia apteki, mimo niespełnienia przez osobę ubiegającą się o nie powyższych kryteriów.

Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed wejściem ustawy w życie nowelizacji zachowają moc prawną.