CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej po zmianach

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie: CEIDG) i jej funkcjonowanie zostało zmienione poprzez ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wchodzącą w skład tzw. Konstytucji Biznesu. Na jej mocy przepisy dotyczące CEIDG zostały przeniesione z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do odrębnej ustawy. Jakie są obecnie zadania CEIDG? Jakie dane przedsiębiorcy podlegają wpisowi do rejestru? i jakie są zasady publikowania informacji o pełnomocnikach i prokurentach.

CEIDG

Zadania CEIDG

CEIDG jest prowadzone w systemie teleinformatycznym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Do zadań CEIDG, jakie wyznacza mu ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy należy po pierwsze ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Jeżeli planujemy, więc założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to wniosek o wpis będziemy składać właśnie do CEIDG.

Drugim zadaniem CEIDG jakie wymienia ustawa jest udostępnienie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie, jaki jest wskazany w ustawie. Przedsiębiorcami, którzy zarejestrowani są w CEIDG są przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej.

Trzecim zadaniem jest także udostępnianie informacji, tylko tym razem dotyczących zakresu i terminu zmian dokonanych we wpisach do CEIDG oraz informacjach, które są udostępnianie w CEIDG. Udostępnione informacje zawierają także dane wprowadzającego je podmiotu do ewidencji.

Kolejnym zadaniem CEIDG jest umożliwienie wglądu do danych, które są bezpłatnie udostępniane przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Ostatnim i nowym zadaniem, które zostało dodane przez ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy jest udostępnianie informacji w ewidencji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie. Informacje zawarte w ewidencji muszą zawierać zakres udzielonego przez przedsiębiorcę pełnomocnictwa oraz rodzaj i sposób wykonywania prokury, jeśli został ustanowiona.

CEIDG – jakie informacje podlegają obowiązkowemu wpisowi?

CEIDG - dane informacyjne

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w art. 5 ust 1 i ust. 2 zawiera wyliczenie danych, które muszą znaleźć się obowiązkowo w ewidencji.

Pierwszą grupę danych przedsiębiorcy stanowią dane, służące identyfikacji przedsiębiorcy. Nazywane są w ustawie danymi ewidencyjnymi. Po pierwsze, jest to imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego numer PESEL oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL. Publikacja daty urodzenia w ewidencji będzie dotyczyła obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy będą chcieli założyć działalność gospodarczą w Polsce. Po drugie, są to dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile chce ich używ

ać – może być to określenie PPHU albo np. nazwa sklepu – Amirax itp. Po trzecie, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy. Po czwarte, informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy. Po piąte, dane teleadresowe, a więc adres do doręczeń wraz z adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a poza tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres strony internetowej. Ostatnią z danych ewidencyjnych jest przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym przeważająca działalność przedsiębiorstwa.

CEIDG – dane informacyjne

Drugą grupę danych stanowią dane informacyjne. Należą do nich następujące dane:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;
 • informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
 • informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;
 • informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;
 • informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG.

Pamiętajmy o tym, że publikacja takich danych w CEIDG ma służyć bezpieczeństwie obrotu, by każdy wiedział z jakim podmiotem prowadzi interesy.

 

CEIDG – zasady publikowania informacji o pełnomocnikach i prokurentach

CEIDG pełnomocnik

Informacje o pełnomocnikach i prokurentach przedsiębiorców, którzy są wpisani do CEIDG mogą zostać opublikowane w ewidencji. Muszą one zawierać:

 • imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta;
 • numer PESEL pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;
 • datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, o ile nie posiada numeru PESEL ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;
 • informację o obywatelstwie pełnomocnika lub prokurenta;
 • adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta;
 • dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane;
 • zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury;
 • datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

Publikacja informacji o pełnomocniku albo prokurencie oraz ich zmiana odbywa się za pomocą wniosku składanego do CEIDG na elektronicznym formularzu.

Warto podkreślić, że jeśli opublikujemy informacje w CEIDG o pełnomocniku to ma to taki sam skutek prawny jak udzielenie pełnomocnictwa na piśmie. Tak samo jest w przypadku prokury, jeżeli opublikujemy informacje o prokurencie to ma taki sam skutek prawny jak ustanowienie prokury.

Wraz z wnioskiem do CEIDG przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o przyjęciu przez pełnomocnika albo prokurenta, odpowiednio pełnomocnictwa albo prokury.

Te uregulowania ustawy mają również służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu, by każdy potencjalny kontrahent mógł sprawdzić w ewidencji czy pełnomocnik albo prokurent ma właściwe umocowanie.

Prowadzisz działalność gospodarczą albo zamierasz prowadzić działalność i potrzebujesz pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy prawnej ? Skorzystaj z serwisu TuPrawnik.pl! Opisz swoją sprawę, porównaj oferty od wielu prawników – wybierz najlepszą. Zobacz i przekonaj się, jak działamy!

Opisz swoją sprawę

Czas nie pozwala Ci czekać? Twoja sprawa jest nagląca i potrzebujesz porady eksperta w trybie natychmiastowym? Skorzystaj z szybkiej konsultacji prawnej na TuPrawnik.pl!

Szybka konsultacja prawna