CIT (ang. Corporate Income Tax) jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, na mocy obowiązującego prawa musisz odprowadzać podatki od uzyskanych z działalności dochodów.

Podatnicy podatku CIT – kim są?

Z odpowiedzią przychodzi Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 nr 21, poz. 86). Akt dość obszerny, ale za to precyzyjnie wskazujący grupę podatników CIT. Wg. jego zapisów zaliczamy do niej:

  1. Osoby prawne, czyli spółki prawa handlowego, banki, fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie (Art.1 ust.1 )
  2. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek osobowych. Podatnikami CIT są zatem również spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 1 ust. 3 pkt. 1).
  3. Spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania ((Art. 1 ust. 3 pkt. 2)
  4. Grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, mające osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych (Podatkowe grupy kapitałowe) (Art. 1a).

Nie wszystkie rodzaje działalności zostały objęte reżimem podatku CIT. Wg. przepisów ustawy nie stosujemy ich do:

  1. Przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
  2. Dochodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.
  3. Dochodów przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach podatku tonażowego.
  4. Przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

rachunek VAT

CIT- stawki podatku- zmiany w prawie od stycznia 2019 r.

Obecnie obowiązujące stawki podatku CIT to:

  1. Zasadnicza: 19% – stawka obejmująca każdą jednostkę podlegającą podatkowi CIT
  2. 9%– stawka obejmująca tzw. małych podatników CIT.

UWAGA! Stawka dotycząca małych podatników wynosiła wcześniej odpowiednio 15%. Obniżona stawka ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r.

Kim są mali podatnicy CIT?

To podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1 200 000 EUR brutto,  a którzy w roku bieżącym osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 1 200 000 EUR netto – wartość ta przeliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Dla kogo CIT 9%?

Aby móc skorzystać z 9% stawki CIT, nie można przekroczyć limitu 1 200 000 EUR przychodów – ani w poprzednim, ani w bieżącym roku podatkowym. Pamiętajmy o rozgraniczeniu wynikającym z kwoty brutto w poprzednim roku podatkowym, z kolei w bieżącym roku – bierzemy pod uwagę kwotę netto.

Osoby prawne, które dopiero otwierają działalność, zostały przez ustawodawcę uprzywilejowane – one również mogą skorzystać ze stawki 9% pod warunkiem, że w pierwszym roku prowadzenia swojej działalności uzyskają bieżący przychód nieprzekraczający równowartości 1 200 000 EUR netto.

Nie wiesz, jak rozliczyć CIT? Potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa podatkowego? Opisz nam swoją sprawę i znajdź eksperta, który szybko i skutecznie zajmie się Twoją sprawą.

Opisz swoją sprawę

Zależy Ci na czasie, potrzebujesz szybkiej konsultacji? Skorzystaj z nowej usługi dostępnej w ramach serwisu TuPrawnik.