Pełnomocnictwo to upoważnienie osoby do działania w imieniu mocodawcy, które jest wyrażone przez oświadczenie woli. Zasadniczo obejmuje upoważnienia do wykonywania czynności prawnych, które szczegółowo określa treść pełnomocnictwa zgodnie z wolą mocodawcy. Pełnomocnictwo jest, zatem uprawnieniem do reprezentowania lub zastępowania mocodawcy w obrocie gospodarczym podczas zawierania umów lub innych stosunków prawnych z innymi podmiotami.

pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo, co powinno zawierać?

Pełnomocnictwo musi zawierać określone elementy, by umocowany mógł skutecznie z niego korzystać i reprezentować nas w interesach.

1.Po pierwsze, należy dokładnie wskazać osobę mocodawcy – jeżeli jest nią przedsiębiorca należy wskazać dane identyfikacyjne przedsiębiorcy (osoby prowadzącej działalność gospodarczą). W zależności od podmiotu konieczne jest wskazanie numeru NIP, numeru rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokładnego adresu siedziby spółki, a także nazwy przedsiębiorstwa.

2.Po drugie, konieczne jest poprawne wskazanie osoby upoważnionej do działania – poprzez imię i nazwisko, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego.

3.Po trzecie, powinniśmy dokładnie określić zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie czynności, jakie w naszym imieniu może wykonywać pełnomocnik.

Przykład

Upoważniam Jana Kowalskiego do zawarcia umowy z Jawa Sp. z o.o. w przedmiocie dostawy partii kosmetyków marki XYZ.

W tym miejscu należy pamiętać, że do obciążenia dodatkowymi obowiązkami mocodawcy konieczna będzie także osobna umowa.

Pełnomocnictwo – dowolna forma oświadczenia woli mocodawcy

Warto pamiętać, że udzielenie pełnomocnictwa to jednostronna czynność prawna mocodawcy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a dokładnie art. 60 wola osoby dokonującej czynność prawną może zostać wyrażona przez każde zachowanie się osoby składającej oświadczenie. Oczywiście musi być to każde zachowanie osoby upoważaniającej, które dostatecznie będzie ujawniało jej wolę. W obrocie gospodarczy warto jednak się zabezpieczyć i na piśmie upoważnić pełnomocnika do określonych czynności reprezentowania podmiotu w sprawach ważnych dla naszego przedsiębiorstwa. Warto pamiętać o właściwym umocowaniu pełnomocnika, gdyż w przypadku niewłaściwego umocowania możemy narazić się na możliwość zakwestionowania przez drugą stronę umowy zawartej przez naszego pełnomocnika.

Obecnie możliwe jest również złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej.

Serwis TuPrawnik.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sporządzenia pełnomocnictwa lub prokury to możesz ją otrzymać w serwisie www.tuprawnik.pl . Wystarczy, że wypełnisz formularz na stronie www.tuprawnik.pl lub klikniesz na przycisk opisz swoją sprawę, który znajduje się poniżej.

Opisz swoją sprawę