Zgodnie z Kodeksem Cywilnym prokura to pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę, które podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest, zatem szczególnym pełnomocnictwem, które upoważnia prokurenta do reprezentowania przedsiębiorstwa. Prokura umożliwia sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przypadku, gdy reprezentacja przedsiębiorstwa przez przedstawicieli ustawowych, a więc wspólników czy też członków zarządu jest niewystarczająca do sprawnego funkcjonowania.

 prokura

Prokura – rodzaje

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym prokura może zostać udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie, co powoduje, że możemy wyróżnić następujące rodzaje prokury.

1.Po pierwsze, prokurę oddzielną, która zwana jest także samoistną albo jednoosobową. Umożliwia skuteczne podejmowanie działań przez jednego prokurenta.

2.Po drugie, prokurę łączną. W takim przypadku działania podejmuje wiele prokurentów. Zakres umocowania może być ograniczony do pewnych czynności, w których wymagane jest współdziałanie wszystkich prokurentów łącznie. Umożliwia to wzajemne kontrolowanie się prokurentów.

3.Po trzecie, występuje także prokura mieszana, która polega na działaniu prokurenta wspólnie z członkiem organu zarządzającego bądź wspólnikiem danego przedsiębiorstwa.

Oprócz powyższych rodzajów prokury występuje jeszcze prokura oddziałowa. W przypadku prokury oddziałowej prokurent jest uprawniony wyłącznie do działań, które mają związek z jednym, konkretnym, wpisanym do rejestru przedsiębiorców oddziałem.

 

Kto może ustanowić prokurę?

Zgodnie z przepisami prokura może być ustanowiona przez przedsiębiorcę, który podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że prokurę mogą ustanowić:

  • wszystkie spółki osobowe prawa handlowego, a więc: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna;
  • wszystkie spółki kapitałowe prawa handlowego, a więc: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna;
  • podmioty, które poprzez prowadzenie działalności gospodarczej podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców: stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, fundacje itp.

Obecnie na mocy zmian wprowadzonych przez ustawę – prawo przedsiębiorców prokurę mogą ustanowić także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej. Po jej ustanowieniu stosowna informacja pojawi się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Serwis TuPrawnik.pl

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy prawnej to zawsze możesz skorzystać z serwisu TuPrawnik.pl. Wystarczy, że wypełnisz formularz na stronie www.tuprawnik.pl bądź skorzystać z przycisku poniżej – Opisz swoją sprawę. Po wypełnieniu formularza otrzymasz oferty od prawników-ekspertów z całej Polski, którzy pomogą Ci w rozwiązaniu Twojej sprawy prawnej.

Opisz swoją sprawę