Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. poz. 1577). Kto będzie mógł skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie społeczne? O tym w naszej dzisiejszej publikacji.

rachunek VAT
Dla kogo mały ZUS?

Dla osób, które:

  1. prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych;
  2. odnotowały przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym w kwocie nieprzekraczającej trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018 r. (wówczas wynosiło ono 2100 zł). Dotyczy to przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przez cały ubiegły rok 2018.

Czy regulacja obejmie i Twoją firmę? Sprawdźmy!

Stawka za minimalne wynagrodzenie w grudniu 2018 r. wynosiła 2100 zł – kwotę tę należy pomnożyć przez liczbę 30. Wynik – 63 tys. złotych – to wysokość przychodu, o którym mowa w ustawie. Jeżeli Twój przychód w minionym roku 2018 wyniósł mniej niż 63 tys. złotych – możesz od 1 stycznia 2019 r. skorzystać z przywileju małego ZUS-u. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą krócej niż rok – przychód musisz obliczyć proporcjonalnie do okresu, w którym wykonywałeś działalność.

RODO - inspektor ochrony danych osobowych

"Mały ZUS” nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości. Dotyczy on tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). 

Kto nie będzie mógł skorzystać? Wyłączenia.

Ustawodawca przewidział grupę osób wyłączonych spoza kręgu dostępu do przywileju „małego ZUS-u”. I tak są to osoby, które:

• w poprzednim roku (2018) prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni (podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni)
• w poprzednim roku (2018) rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT
• spełniały warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
• wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Wyłączenie dotyczy też osób, które w poprzednim roku prowadziły także inną działalność gospodarczą jako:
• twórca, artysta,
• osoba wykonująca wolny zawód,
• wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
• osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Zakładasz firmę w 2019 r.? Zgodnie z ustawą, nie będziesz mogła/ mógł skorzystać z dobrodziejstwa małego ZUS-u. Jeżeli spełniasz warunki, będziesz mogła/mógł skorzystać z ulgi na start i potem ewentualnie preferencyjnych składek.
Pełen tekst ustawy znajdziecie tutaj.
Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz pomocy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością?


Opisz swoją sprawę

Jeżeli planujesz otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej, chcesz zdjąć z siebie ciężar formalności i spraw z tym związanych – skorzystaj z usługi dostępnej w stałej cenie: