Czym jest dyscyplinarka? Jakie są jej konsekwencje dla pracownika? Dowiedz się, kiedy pracodawca może zwolnić Cię z pracy w trybie natychmiastowym. Podpowiemy, jakie kroki możesz podjąć po otrzymaniu zwolnienia dyscyplinarnego. Wyjaśnimy, co dzieje się z wynagrodzeniem i urlopem.

Dyscyplinarka – definicja i przesłanki do zwolnienia

Rozwiązanie umowy z winy pracownika, bez wcześniejszego wypowiedzenia – tak definiujemy zwolnienie w trybie dyscyplinarnym. Zwolnić dyscyplinarnie można jedynie osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to umów zawartych na czas określony, nieokreślony i próbny.

Pracodawca może wręczyć nam wilczy bilet w sytuacjach, o których stanowi Kodeks Pracy w art. 52. Zgodnie z jego brzmieniem, rozwiązanie umowy o pracy w trybie dyscyplinarnym może nastąpić w następujących sytuacjach:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

Notorycznie spóźniasz się do pracy? Masz problemy z alkoholem i przychodzisz do pracy pod wpływem promili lub innych środków odurzających? Bez poinformowania pracodawcy nie stawiasz się w biurze? Musisz liczyć się z możliwością otrzymania dyscyplinarki. Regulacja odnosi się także do złamania umowy o zakazie współpracy z konkurencją oraz kradzieży.

  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

Istnieją pewne grupy zawodowe, których pracownicy zobowiązani są do posiadania statusu niekaralności. Zaliczamy do nich m.in.: nauczycieli, policjantów, agentów ubezpieczeniowych, komorników, pracowników kontroli skarbowej i straży granicznej. Naruszając przepisy prawa, tracą oni status niekaralności. Pracodawca może wówczas zerwać z nimi umowę w trybie dyscyplinarnym. Takie prawo daje mu prawomocny wyrok sądu lub przyłapanie pracownika na gorącym uczynku. 

  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Kierowca, który utracił prawo jazdy. Lekarz, któremu odebrano uprawnienia. Te osoby wskutek utraty uprawnień mogą zostać dyscyplinarnie zwolnione z pracy. Nie może ono nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach uzasadniających takie rozwiązanie umowy (art. 52 § 2 k.p.).

Inny przykład, utarty na gruncie orzecznictwa, to niewykonywanie poleceń służbowych przez pracownika. Spożywanie alkoholu w miejscu pracy oraz wykorzystywanie do celów prywatnych sprzętu firmowego – to również przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego.

Konsekwencje dyscyplinarki dla pracownika

Dyscyplinarka niesie ze sobą negatywne i poważne konsekwencje dla pracownika. Największą bolączkę stanowi ślad po niej w naszej dokumentacji pracowniczej. Pozatym rzutuje na dalszą ścieżkę kariery zawodowej pracownika. Przyszli pracodawcy nie spoglądają przychylnym okiem na wpis o dyscyplinarce w świadectwie pracy.

W momencie otrzymania wilczego biletu od pracodawcy, pracownik traci dni wolne przysługujące na poszukiwanie nowej pracy. Nie zostanie mu wypłacona odprawa i może pojawić się problem z uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych.

Co z wypłatą wynagrodzenia?

Przepisy prawa pracy chronią słabszą stronę stosunku, którą jest pracownik. W związku z tym przysługuje mu wynagrodzenie za okres przepracowany do czasu otrzymania zwolnienia. Miej na uwadze, że w niektórych zakładach pracy wewnętrzne regulacje stanowią odrębnie. Przysługuje Ci niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Pracodawca musi wypłacić Ci ekwiwalent pieniężny.

Co możesz zrobić?

Pracodawca ma miesiąc czasu od uzyskania wiadomości o zdarzeniu, które kwalifikuje do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Nie ma prawa wręczyć pracownikowi dyscyplinarki po upływie tego terminu. Swoją decyzję musi uargumentować i przekazać na piśmie. Zgodnie z art. 264 ust.2 Kodeksu Pracy, pracownik ma 21 dni na odwołanie się od decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Szukasz eksperta z zakresu prawa pracy, który profesjonalnie poprowadzi Twoją sprawę w sporze z pracodawcą? Opisz ją na TuPrawnik.pl! Otrzymasz wiele ofert, od wielu prawników, spośród których możesz wybrać tę, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 

Opisz swoją sprawę

Nie chcesz czekać na oferty od prawników? Chcesz uzyskać poradę prawną w Twojej sprawie jak najszybciej? Skorzystaj z usługi szybkiej konsultacji prawnej:

Szybka konsultacja prawna