Jeżeli zdecydujemy się na założenie własnej działalności gospodarczej to w Polsce mamy do wyboru różne formy prawne, w których możemy prowadzić naszą działalność gospodarczą. Każda z form prowadzenia działalności gospodarczej cechuje się określonymi zaletami i wadami. Wybierając formę prowadzenia działalności gospodarczej powinniśmy najpierw zdecydować, jaką działalność chcemy prowadzić.

formy prawne prowadzenia działaności gospodarczej

Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Forma prowadzenia działalności gospodarczej ma ogromny wpływ na sposób prowadzenia naszej działalności i zarządzania naszym przedsiębiorstwem. Wpływa także na koszty, jakie musimy ponieść w związku prowadzeniem działalności, na wymiar składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS), a także na podatki, jakie musimy zapłacić. Niektóre formy wymagają także początkowego kapitału, który musi stać się majątkiem nowo założonej spółki. Czasem wymagana jest także stała obsługa księgowa. Wszystko to powinniśmy wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy rozpocząć działalność gospodarczą. W artykule opiszemy formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej od najprostszych do najbardziej zaawansowanych.

Działalność gospodarcza – jednoosobowa działalność gospodarcza (JOD)

Najprostszą formą prawną, w jakiej możemy rozpocząć prowadzenie naszej działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Założenie takiej działalności wymaga złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w urzędzie gminy bądź w Internecie. Rejestracja tej działalności jest darmowa i już w chwili złożenia wniosku do CEiDG możemy rozpocząć jej prowadzenie (oczywiście, jeżeli oznaczyliśmy dzień rozpoczęcia naszej działalności na ten dzień, w którym składaliśmy wniosek).

Jednoosobowa działalność gospodarcza najlepiej nadaje się do prostych przedsięwzięć takich jak sklepy, punkty usługowe, bary itp. Jest też często zakładana przez specjalistów, którzy wolą umowy o współpracę od umów o pracę.

Warto nadmienić, że jeżeli wcześniej nie zakładaliśmy działalności gospodarczej to możemy w czasie pierwszych 3 lat od rozpoczęcia pierwszej jednoosobowej działalności gospodarczej skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bezpośrednia powiązana ze swoim założycielem w sensie majątkowym. Nie ma odseparowania majątku osoby, która założyła jednoosobową działalność gospodarczą od majątku jej przedsiębiorstwa. Ma to swoje wady i zalety. Największa wadą jest nieograniczona odpowiedzialność majątkowa osoby, która założyła działalność. Jeżeli nie opłacimy określonych zobowiązań (np. faktury) to nasz kontrahent może domagać się zwrotu pieniędzy. Jeżeli oprócz prowadzenia działalności, gdzieś pracujemy to nasze wynagrodzenie z umowy o pracę może zostać zajęte na poczet długów naszego przedsiębiorstwa. Największą zaletą jednoosobowej działalności gospodarczej jest łatwy proces jej rejestracji i brak wymaganego kapitału na rozpoczęcie działalności.

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – spółka cywilna

spółka cywilna

Jedną z najczęściej występujących form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka cywilna. Warto zauważyć, że nie tylko osoby fizyczne mogą ją utworzyć. Osoby prawne (spółki kapitałowe) i jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną (spółki osobowe prawa handlowego) mogą także utworzyć spółkę cywilną.

Spółka cywilna nie jest odrębnym bytem w stosunku do jej wspólników i jako taka nie podlega procedurze rejestracji, by ją założyć wspólnicy muszą zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).  Należy jednak pamiętać, że aby powstała konieczne jest również zawarcie umowy spółki. Umowa spółki nie musi zostać sporządzona przez notariusza, ale musi mieć formę pisemną.

Spółka cywilna nie ma tak jak jednoosobowa działalność gospodarcza wymaganego kapitału, który jest potrzebny do jej założenia, co jest niewątpliwie jej zaletą. Każdy ze wspólników jest obowiązany do wniesienia wkładu, który może mieć dowolną postać. Mogą być to pieniądze, praca lub określony know-how.

Spółki osobowe prawa handlowego

Kolejną formą prowadzenia działalności gospodarczej są spółki osobowe prawa handlowego. Są to bardziej zaawansowane formy prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem spółki osobowe mogą we własnym imieniu nabywać własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, a także występować, jako podmiot w postępowaniu sądowym. Wspólnicy tych spółek ponoszą odpowiedzialność subsydiarną. W przypadku, gdy spółka nie będzie miała wystarczającego majątku do zaspokojenia roszczenia to za jej długi odpowiadają solidarnie wspólnicy bez ograniczeń całym swoim majątkiem.

W zakresie spółek osobowych wyróżniamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, a także spółkę komandytowo-akcyjną.

formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Spółki kapitałowe prawa handlowego

Spółki kapitałowe prawa handlowego to najbardziej zaawansowane formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Posiadają osobowość prawną i mają własny odrębny majątek od majątku wspólników. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.  Do spółek kapitałowych należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Inne podmioty

Prawo pozwala także innym podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej, należy jednak pamiętać, że w przypadku fundacji, czy stowarzyszenia rejestrowego prowadzenie działalności jest tylko „dodatkowym” zajęciem danego podmiotu. Dzięki prowadzeniu działalności może on realizować swoje cele statutowe.

 

Tu Prawnik.pl i prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Potrzebujesz pomocy przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności? Opisz swoją sprawę lub skorzystaj z usług prawnych dostępnych w stałych cenach.

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach