Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – najnowsze zmiany

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), to jeden z głównych publicznych rejestrów. Zawarte są w nim dane dotyczące przedsiębiorców, a także niewypłacalnych dłużników, którzy funkcjonują w obrocie gospodarczym w Polsce. 15 marca 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Jakie nowe regulacje wprowadza ta ustawa?

 KRS

KRS – przyczyny zmian

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stała się konieczna w związku z obowiązkiem dostosowania krajowych przepisów regulujących rejestr przedsiębiorców do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

KRS – zmiany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu

Zapewnienie większego bezpieczeństwa i pewności obrotu to główne założenie wprowadzonych zmian. Po pierwsze, będzie polegać na wyeliminowaniu z obrotu podmiotów, które nie posiadają organu powołanego do ich reprezentacji. Ma zostać to osiągnięte przez wyposażenie sądu rejestrowego w uprawnienia zwiększające skuteczność postępowania przymuszającego właściwe podmioty np. wspólników czy też organy spółki do zapewnienia jej właściwej reprezentacji. Sąd na podstawie nowych przepisów może wezwać je pod rygorem grzywny do wykazania, że organ reprezentujący spółkę został powołany lub wybrany albo, że braki w jego składzie zostały usunięte. Oczywiście nałożenie grzywny ma być środkiem ostatecznym w sytuacji zlekceważenia przez zobowiązanych ciążących na nim obowiązków.

Po drugie, w celu realizacji powyższego celu ustawa nakłada na osoby, które składają wniosek o wpis do KRS obowiązek dołączenia oświadczenia zawierającego nie tylko zgodę a powołanie tych osób, ale także ich adresy do doręczeń. Obowiązek ten dotyczy także osób reprezentujących podmiot gospodarczy, likwidatorów oraz prokurentów. Z obowiązku złożenia oświadczenia zwolnione są osoby będące członkami organów zagranicznych podmiotów gospodarczych, które posiadają na terytorium Polski oddziały.

Po trzecie, zmiany w ustawie zaszły również, co do przepisów regulujących instytucję kuratora. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kurator będzie mógł zostać powołany nie tylko w przypadku braku organu podmiotu, ale także w sytuacji braków w składzie organu. Kurator będzie miał prawo reprezentować podmiot oraz prowadzić jego sprawy, a nie tylko jak było to w przypadku przepisów przed zmianą dążyć do powołania właściwych organów. Nadzór nad działaniami kuratora będzie sprawował sąd rejestrowy.

 

KRS – nowe technologie teleinformatyczne

 

Zmiany rozszerzają także zastosowanie technologii teleinformatycznych. Od 1 marca 2020 roku wprowadzono obowiązek składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS za pomocą systemu teleinformatycznego.

Oprócz tego zobowiązano Krajową Radę Notarialną do stworzenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, które także będzie prowadzone w systemie teleinformatycznym. W Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych będą przechowywane wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Polski.

W pierwszym etapie realizacji tego projektu, Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych będzie obejmować wszystkie akty notarialne, które strona jest obowiązana złożyć do akt rejestrowych w przypadku złożenia wniosku o wpis do KRS.

Dodatkowo, także sprawozdania finansowe podmiotów, które podlegają obowiązkowi rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, będą składane w postaci elektronicznej. Będą opatrzone bezpiecznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wszystkie zmiany technologiczne mają na celu zintegrowanie KRS z jego odpowiednikami z innych państw członkowskich UE. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek zakłada bowiem stworzenie jednego systemu BRIS, w skład którego mają wejść: rejestru handlowe państw członkowskich UE i EOG, a także inne komponenty takie jak portal E-Sprawiedliwość. Ma to umożliwić powszechny dostęp do danych przedsiębiorców działających na obszarze rynku wewnętrznego.

 

Tu Prawnik – porada

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej, co do prowadzenia działalności gospodarczej czy też zmian w przepisach KRS to skorzystaj z systemu Tu Prawnik. Możesz to zrobić za pomocą formularza na stronie głównej albo za pomocą przycisku poniżej. Wypełnij formularz i porównaj oferty pomocy prawnej!  Nie czekaj! Wypełnij formularz już teraz! Wybierz najlepszą ofertę dla siebie!

Opisz swoją sprawę