Najważniejsze kompetencje walnego zgromadzenia akcjonariuszy

walne zgromadzenie akcjonariuszy

Organem uchwałodawczym, poprzez który w spółce akcyjnej bezpośrednio działają akcjonariusze, jest walne zgromadzenie akcjonariuszy.

 

walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy – kto może wziąć udział?

W walnym zgromadzeniu akcjonariuszy mogą wziąć udział: (i) akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych,(ii) zastawnicy i użytkownicy akcji, którym przysługuje prawo głosu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, a także (iii) posiadacze akcji na okaziciela pod warunkiem, że złożą je do depozytu w spółce, na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia.

Zwyczajne walne zgromadzenia

Zwyczajne walne zgromadzenia jest zwoływane co roku, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego, przez zarząd spółki. Jeśli zarząd danej spółki nie zwoła zwyczajnego walnego zgromadzenia w przewidzianym terminie, prawo do jego zwołania przysługuje radzie nadzorczej.

Kodeks spółek handlowych przewiduje konieczność podjęcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie w następujących sytuacjach:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
  • udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwały walnego zgromadzenia

Dodatkowo, uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia wymagają m.in:

  • udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej;
  • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
  • nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych;
  • wyrażenie zgody na zawarcie między spółkami pozostającymi w stosunkach zależności i dominacji umów przewidujących zarządzanie spółką zależną albo przekazywanie zysku przez spółkę zależną.

Wreszcie, w zasadzie dowolne inne kompetencje może przyznawać walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy statut spółki. Należy jednak podkreślić, że w takim przypadku, kompetencja ma znaczenie jedynie wewnętrzne dla spółki. Oznacza to, że w razie naruszenia takiej kompetencji (np. jeżeli zarząd spółki dokona bez zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy czynności, na którą zgodnie ze statutem –  ale już nie z ustawą – wymagana jest taka zgoda), to nie ma to wpływu na ważność takiej czynności, a jedynie na odpowiedzialność zarządu spółki, wobec niej samej i akcjonariuszy.

Co możesz teraz zrobić? Skorzystaj z usług Tu Prawnik.pl!

W sprawach z zakresu działalności spółek możemy zaoferować Ci pomoc prawną, a także możliwość skorzystania z naszych usług prawnych w stałych cenach. Jeżeli np. potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu protokołu zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy to możesz skorzystać z naszej usługi prawnej sporządzenia takiego protokołu.

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach