Zgromadzenie wspólników – najważniejsze kompetencje

zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników jest organem uchwałodawczym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które tworzą wszyscy wspólnicy danej spółki z o.o. Co istotne, zgromadzenie wspólników nie ma prawa do reprezentowania spółki z o.o.

zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników – zwoływanie

Zgromadzenie wspólników jest zwoływane przez zarząd. Udział w zgromadzeniu wspólników nie jest obowiązkowy, a wspólnik, który nie może wziąć udziału w zgromadzeniu wspólników, może być reprezentowany przez swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być jednak udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

Kodeks spółek handlowych przewiduje konieczność podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników w różnych sytuacjach.

Po pierwsze, w przypadku rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Po drugie, w przypadku postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

Po trzecie, jeżeli zachodzi konieczność  zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Po czwarte, jeżeli spółka nabywa albo zbywa nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

Po piąte, w przypadku zwrotu dopłat dla wspólników spółki.

Po szóste, jeżeli nastąpiło zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez tą spółkę.

Termin na zwołanie zgromadzenia

Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Do kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników należą w szczególności: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników; udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Tu Prawnik – protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Potrzebujesz wsparcia przy przygotowaniu protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników? Skorzystaj z naszych usług w stałych cenach i nie martw się już o kwestie formalne. Nasi prawnicy dopilnują, by protokół został sporządzony w pełnej zgodzie z obowiązującym prawem. Potrzebujesz wsparcia w innej sprawie? Opisz ją i wybierz najlepszego prawnika dla siebie!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach