(Nie)skuteczna reklamacja

reklamacja

Jeśli zakupiona rzecz posiada wadę, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może sprawiać wiele problemów konsumentom, co chętnie wykorzystuje wiele firm na polskim rynku. Przez pojęcie wady rozumie się zarówno braki fizyczne, jak i prawne towaru, które istniały w momencie jego zakupu.

reklamacja

Reklamacja – wady fizyczne a wady prawne

Zgodnie z definicją przyjętą w kodeksie cywilnym, wada fizyczna towaru polega na jego niezgodności z umową. W szczególności rzecz posiada wadę fizyczną, jeśli:

  • zmniejszona jest jej wartość;
  • zmniejszona jest jej użyteczność;
  • nie ma właściwości, o których kupujący był poinformowany przez sprzedającego;
  • jest niekompletna.

Przykładowo, wadą fizyczną będzie dotknięty towar wykonany z materiałów gorszej jakości lub nieodpowiadający ustalonym standardom.

Z wadą prawną mamy zaś do czynienia, gdy rzecz nie była własnością sprzedającego lub była obciążona prawem osoby trzeciej np. prawem pierwokupu, lub zastawem.

Reklamacja – jak ją złożyć?

Konsument, który nabył rzecz dotkniętą wadą fizyczną lub prawną, może wystąpić z reklamacją do sprzedawcy z tytułu rękojmi. Co istotne, sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tego tytułu.

W reklamacji kupujący powinien wskazać jakiego rodzaju działania domaga się od sprzedawcy. Może nim być: wymiana towaru na nowy, naprawa wadliwego towaru, obniżenie ceny wadliwego towaru lub odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny, o ile wada towaru jest istotna.

Warto pamiętać, że termin na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi jest ograniczony. Kupujący powinien poinformować sprzedającego o istnieniu wady w przeciągu miesiąca od momentu jej wykrycia.

Odpowiedzialność sprzedającego za wady towaru wygasa po upływie roku od dnia, w którym rzecz została kupującemu wydana. W przypadku nieruchomości termin ten jest dłuższy i wynosi 3 lata.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzenia pisma z reklamacją? Skorzystaj ze stałych usług na Tu Prawnik.pl

Dzięki naszym prawnikom możesz skorzystać z gotowej reklamacji, która została przygotowana w Twojej sprawie. Gwarantujemy najwyższą skuteczność reklamacji na rynku!