Pełnomocnictwo, czyli pełnomocnik potrzebny od zaraz

pełnomocnik

Pełnomocnictwo umożliwia upoważnienie przez mocodawcę określonej osoby upoważnienia do wykonania w jego imieniu określonych czynności prawnych. Umocowanie pełnomocnika może obejmować upoważnienie do zawarcia umowy, czyli wykonania w jego imieniu określonych czynności prawnych.

pełnomocnik

 

Kto może być pełnomocnikiem?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem może więc być osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat. Brak pełnej zdolności do czynności prawnej pełnomocnika nie wpływa w tym przypadku na ważność dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy czynności.

Aby pełnomocnik mógł dokonywać czynności w imieniu swojego mocodawcy, niezbędne jest jego prawidłowe umocowanie.

Rodzaje pełnomocnictw

  • umocowanie ogólne – ustanawiane do dokonania czynności zwykłego zarządu. Za czynności zwykłego zarządu uznaje się takie czynności, które dotyczą. bieżących spraw związanych z normalną eksploatacją danej rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym;
  • upoważnienie szczególne – udzielane do dokonania konkretnej czynności lub czynności, która wymaga zachowania formy szczególnej np. sprzedaży nieruchomości, dla której kodeks cywilny przewiduje formę aktu notarialnego
  • rodzajowe umocowanie do działania – udzielane do dokonania czynności konkretnego rodzaju.

Co do zasady, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez mocodawcę. Ze względu na ochronę interesów mocodawcy, mocodawca nie może udzielić pełnomocnikowi upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności prawnych.

Kiedy wygasa umocowanie do działania?

Mocodawca może w każdym momencie odwołać pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo wygasa także w przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, zrzeczenia się pełnomocnictwa przez pełnomocnika lub wykonania czynności, dla której ustanowione było pełnomocnictwo.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pełnomocnictwa? Skorzystaj z usług prawnika