Umowa pożyczki a umowa kredytu, czyli pożyczka to nie kredyt

umowa pożyczki a umowa kredytu

Na pierwszy rzut oka umowa pożyczki może wydawać się bardzo podobna do umowy kredytu. Warto jednak pamiętać, że między umową pożyczki a umową kredytu występują także pewne różnice. Umowa kredytu została szczegółowo uregulowana w ustawie prawo bankowe, natomiast do umowy pożyczki stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

umowa pożyczki a umowa kredytu

Umowa pożyczki a umowa kredytu – różnice

W przeciwieństwie do umowy kredytu, w przypadku której stroną (kredytodawcą) może być wyłącznie instytucja finansowa (podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia i podlegający nadzorowi państwowemu), umowę pożyczki można zawrzeć z każdą osobą fizyczną lub prawną, która jest gotowa jej udzielić (pożyczkodawcą). Pożyczka polega na zobowiązaniu się pożyczkodawcy do przeniesienia własności np. określonej kwoty pieniędzy na rzecz pożyczkobiorcy, a pożyczkobiorcy na zobowiązaniu do zwrotu tej samej kwoty pieniędzy.

Umowa pożyczki – forma

Umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie. Jeśli jej wartość przekracza kwotę 500 zł, powinna zostać stwierdzona pismem. Nie oznacza to jednak, że umowa pożyczki zawarta w innej formie niż pisemnej, nawet jeśli jej wartość przekracza kwotę 500 zł, będzie nieważna. Przepis kodeksu cywilnego rekomendujący formę pisemną dla pożyczek opiewających na bardziej poważne kwoty, nie nakłada sankcji nieważności w przypadku jej niedochowania. Liczyć się w takim przypadku jednak należy z problemami w udowodnieniu faktu zawarcia pożyczki, jak i jej warunków, w razie powstania sporu pomiędzy stronami.

O odpłatności lub nieodpłatności pożyczki decydują każdorazowo strony. Jeśli jednak w treści umowy pożyczki nie została określona wysokość wynagrodzenia, uznaje się, że pożyczka jest nieodpłatna. Najczęstszą, choć nie jedyną możliwą, formą odpłatności (tj. wynagrodzenia pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki), jest oprocentowanie pożyczki.

Co ciekawe, przedmiotem umowy pożyczki mogą być nie tylko pieniądze, ale także rzeczy oznaczone co do gatunku. W tym przypadku pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczkodawcy rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Co możesz zrobić? Skorzystać z usług Tu Prawnik.pl i sprawdzić umowę pożyczki!

Opisz swoją sprawę lub skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach oferowanych w w naszym serwisie, a my pomożemy Ci ze wszystkimi kwestiami prawnymi związanymi z udzieleniem pożyczki!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach