Obecnie zgodnie z prawem każdy przedsiębiorca (wcześniej mogli to zrobić jedynie przedsiębiorcy zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) może ustanowić prokurę. Prokurent i jego działania mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W artykule poruszymy zasadnicze dwie kwestie: po pierwsze zastanowimy się jakie podmioty mogą zostać prokurentem, po drugie  opiszemy jakie czynności może wykonywać prokurent.

prokurent

Kto może zostać prokurentem?

Zgodnie z prawem prokurentem może być tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Może, więc być to tylko osoba pełnoletnia, która nie została choćby częściowo ubezwłasnowolniona. Nie może być nim osoba prawna (spółka kapitałowa, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe) bądź ułomna osoba prawna (spółka osobowa)

Prokurentem może zostać także wspólnik spółki handlowej, który nie jest jej ustawowym przedstawicielem. Powoduje to, że prokurentem nie może zostać wspólnik w spółce jawnej i partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz członkowie zarządu w spółce kapitałowej. Nie jest dopuszczalne również udzielnie prokury członkowi rady nadzorczej spółki. Rada nadzorcza jako organ kontrolny nie powinna reprezentować spółki i podejmować czynności związanych z zarządem spółki.

Prokurent – jakie czynności może podejmować?

Zgodnie z obowiązującym prawem prokura to pełnomocnictwo, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zakres umocowanie prokurenta do prowadzenia spaw przedsiębiorstwa nie może zostać ograniczony ze skutkiem wobec osób trzecich, ponieważ zagrażałoby to bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Niewłaściwe jest zatem następujące ograniczenie.

Przykład

Spółka w umowie prokury zawarła następującą klauzulę: prokurent Jan Kowalski nie może w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa tj. Spółki XYZ z o.o. zawierać żadnych umów ze spółką Nowak, Jędrych Sp. jawna.

Taka klauzula w zakresie działań prokurenta jest nieważna bądź nieskuteczna. Oczywiście należy pamiętać, że takie ustalenie może być wiążące między mocodawcą a prokurentem i może spowodować, że prokurent poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą za działanie, które naruszy zaufanie mocodawcy do jego osoby.

Prokurent – ograniczenie działania

Należy pamiętać, że prokura może ulec ograniczeniu ze skutkiem wobec osób trzecich w przypadku, gdy przepis szczególny przewiduje takie ograniczenie. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zakres prokury jest ograniczony w przypadku określonych czynności. Do takich należy:

  • zbycie przedsiębiorstwa;
  • dokonanie czynności prawnej;
  • oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania;
  • zbycie i obciążenie nieruchomości będącej własnością przedsiębiorstwa.

W takich przypadkach koniecznie jest pełnomocnictwo szczególne do dokonania danej czynności.

Przepisy zawężają zakres działania prokurenta w przypadku prokury oddziałowej tylko do spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Poza powyższym, prokurent nie jest upoważniony do przeniesienia udzielonej mu prokury, może zaś ustanowić pełnomocników do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

W zakresie reprezentacji w odniesieniu do spółek osobowych jest zrównany ze wspólnikiem spółki jawnej, spółki partnerskiej, komplementariuszem w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. W odniesieniu zaś do spółek kapitałowych i innych osób prawnych z członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółce akcyjnej czy też w spółdzielni. Może zatem przyjmować jak i składać wszelkie oświadczenia woli związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a także zawierać w jego imieniu umowy czy też co ważne dokonywać czynności sądowych np. w imieniu przedsiębiorstwa wnieść pozew do sądu.

Co mogę teraz zrobić – serwis TuPrawnik.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w jakiejkolwiek sprawie to warto skorzystać z serwisu www.tuprawnik.pl. Wystarczy, że wypełnisz formularz na stronie www.tuprawnik.pl bądź klikniesz na przycisk poniżej – Opisz swoją sprawę. Po wypełnieniu formularza otrzymasz oferty od prawników-ekspertów z całej Polski.

Opisz swoją sprawę