Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca może ustanowić prokurę. Wcześniej mogli uczynić to jedynie przedsiębiorcy zarejestrowani w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego.

Prokurent i jego działania mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kto może zostać prokurentem? Jakie czynności może wykonywać? Dowiesz się z naszego artykułu z cyklu prawo gospodarcze w praktyce!

prokurent

Kto może zostać prokurentem?

Prokurentem może być tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Może być to tylko osoba pełnoletnia, która nie została choćby częściowo ubezwłasnowolniona.

Prokurentem nie może zostać osoba prawna (spółka kapitałowa, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe) bądź ułomna osoba prawna (spółka osobowa)

Funkcję tę może sprawować także wspólnik spółki handlowej, który nie jest jej ustawowym przedstawicielem. Powoduje to, że prokurentem nie może zostać:

  • wspólnik w spółce jawnej i partnerskiej,
  • komplementariusz w spółce komandytowej
  • komandytowo-akcyjnej oraz członkowie zarządu w spółce kapitałowej.

Nie jest dopuszczalne udzielenie prokury członkowi rady nadzorczej spółki. Rada nadzorcza jako organ kontrolny nie powinna reprezentować spółki i podejmować czynności związanych z zarządem spółki.

Prokurent – jakie czynności może podejmować?

Zgodnie z obowiązującym prawem prokura to pełnomocnictwo, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zakres umocowanie prokurenta do prowadzenia spaw przedsiębiorstwa nie może zostać ograniczony ze skutkiem wobec osób trzecich. Zagrażałoby to bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Niewłaściwe byłoby zatem następujące ograniczenie:

Przykład

Spółka w umowie prokury zawarła następującą klauzulę: prokurent Jan Kowalski nie może w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa tj. Spółki XYZ z o.o. zawierać żadnych umów ze spółką Nowak, Jędrych Sp. jawna.

Taka klauzula w zakresie działań prokurenta jest nieważna bądź nieskuteczna. Oczywiście należy pamiętać, że takie ustalenie może być wiążące między mocodawcą a prokurentem i może spowodować, że prokurent poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą za działanie, które naruszy zaufanie mocodawcy do jego osoby.

Prokurent – ograniczenie działania

Prokura może ulec ograniczeniu ze skutkiem wobec osób trzecich. Dzieje się tak w przypadku, gdy przepis szczególny przewiduje takie ograniczenie.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zakres prokury jest ograniczony w przypadku określonych czynności. Do takich należy:

  • zbycie przedsiębiorstwa;
  • dokonanie czynności prawnej;
  • oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania;
  • zbycie i obciążenie nieruchomości będącej własnością przedsiębiorstwa.

Wówczas koniecznie jest pełnomocnictwo szczególne do dokonania danej czynności.

Przepisy zawężają zakres działania prokurenta w przypadku prokury oddziałowej tylko do spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Poza powyższym, prokurent nie jest upoważniony do przeniesienia udzielonej mu prokury, może zaś ustanowić pełnomocników do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

W zakresie reprezentacji w odniesieniu do spółek osobowych jest zrównany ze wspólnikiem spółki jawnej, spółki partnerskiej, komplementariuszem w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

W odniesieniu zaś do spółek kapitałowych i innych osób prawnych z członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółce akcyjnej czy też w spółdzielni. Może zatem przyjmować jak i składać wszelkie oświadczenia woli związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a także zawierać w jego imieniu umowy czy też co ważne dokonywać czynności sądowych np. w imieniu przedsiębiorstwa wnieść pozew do sądu.

Co mogę teraz zrobić – serwis TuPrawnik.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z serwisu www.tuprawnik.pl. Wystarczy, że wypełnisz formularz  – Opisz swoją sprawę. Otrzymasz oferty od prawników-ekspertów z całej Polski.

Opisz swoją sprawę

Czas nie pozwala Ci czekać? Twoja sprawa jest nagląca i potrzebujesz porady eksperta w trybie natychmiastowym? Skorzystaj z szybkiej konsultacji prawnej na TuPrawnik.pl!

Szybka konsultacja prawna