1 lipca 2018 roku wchodzi nowy mechanizm płatności zwany split payment. Jak już wspominaliśmy w artykule: Na czym polega split payment? ma on uszczelnić obecny system ściągania podatku VAT od przedsiębiorców. Rachunek VAT to jedna ze zmian związanych z mechanizmem split payment. W artykule opiszemy kto może posiadać taki rachunek, a także jakie są zasady prowadzenia takiego rachunku.

rachunek VAT

Rachunek VAT – kto może posiadać taki rachunek?

Artykuł 49 ustawy – prawo bankowe reguluje kwestie prowadzenia rachunków rozliczeniowych i rachunków lokat terminowych. Zgodnie z tym artykułem rachunki te mogą być prowadzone dla następujących podmiotów. Po pierwsze dla osób prawnych, a więc spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, a także spółdzielni i innych podmiotów będących osobami prawnymi. Po drugie, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, a więc przede wszystkim spółek osobowych prawa handlowego tj.: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, czy też spółki komandytowo-akcyjnej. Po trzecie, takie rachunki mogą prowadzić osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, a także osoby, który są w myśl ustaw przedsiębiorcami, co oznacza, że dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, a także wspólników spółki cywilnej.

Powoduje to, ż rachunek VAT może zostać utworzony tylko dla rachunków firm (przedsiębiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą). Osoby fizyczne nieprowadzące działalności nie mogą mieć takiego rachunku.

Rachnuek VAT  – zasady prowadzenia rachunku

W zakresie prawa bankowego należy zwrócić jeszcze uwagę na art. 62a, który wchodzi w życie 1 lipca 2018 roku, a także Rozdział 3a prawa bankowego dotyczący rachunku VAT. Zgodnie z art. 62a: dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi rachunek VAT. Rachunek VAT prowadzony jest w walucie polskiej. Jest także regulacja, o której już wspominaliśmy powyżej, że w przypadku wielu rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez bank dla jednego posiadacza, bank ma obowiązek prowadzić jeden rachunek VAT. Na wniosek klienta, bank może prowadzić wiele rachunków VAT do każdego rachunku rozliczeniowego klienta.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT zgodnie z prawem bankowym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z bankiem. Należy pamiętać, że otwarcie i prowadzenie tego rachunku jest wolne od prowizji i opłat dla banku. Środki zgromadzone na tym rachunku mogą zostać oprocentowane. Bank zaś ma obowiązek informowania posiadacza rachunku o saldzie środków znajdujących się na rachunku VAT.

Potrzebuję pomocy w zakresie prawa podatkowego – co mogę teraz zrobić? – Serwis TuPrawnik.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa podatkowego to zapraszamy do skorzystania z serwisu TuPrawnik.pl. Najlepsi zweryfikowani prawnicy z całego kraju mogą pomóc Ci rozwiązać Twoją sprawę z zakresu prawa podatkowego, a także innych gałęzi prawa. Aby skorzystać z serwisu wystarczy kliknąć na przycisk opisz swoją sprawę poniżej i wypełnić formularz. Możesz to także zrobić na stronie www.tuprawnik.pl.

Opisz swoją sprawę