Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym krok po kroku

rejestracja w KRS

Zakładając działalność gospodarczą trzeba liczyć się z konieczności dopełnienia obowiązków rejestracyjnych właściwych dla danej formy działalności. Dla części przedsiębiorców oznacza to obowiązek wpisu do KRS. W artykule opiszemy jak przebiega rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym krok po kroku.

rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

W jaki sposób dokonać wpisu?

Co do zasady wpisu do KRS dokonuje się na wniosek danego przedsiębiorcy – wyjątek stanowi sytuacja, gdy przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

Wniosek należy złożyć na formularzu urzędowym przeznaczonym dla danej formy działalności. Wpisu można dokonać drogą tradycyjną, składając wydrukowany wniosek w sekretariacie właściwego sądu rejonowego lub drogą elektroniczną przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty sądowej za wpis oraz jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do kiedy mam czas na złożenie wniosku?

Wniosek powinien zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązku rejestrowego, powinien liczyć się z tym, że sąd wezwie go do dopełnienia tego obowiązku w terminie 7 dni pod rygorem kary grzywny. Jeśli mimo nałożenia kary grzywny, przedsiębiorca będzie uchylał się od dopełnienia obowiązków rejestrowych, sąd może z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu jego działalności oraz ustanowić dla niej likwidatora.

Tu Prawnik.pl – wypełnienie wniosku do KRS

Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku do KRS? Skorzystaj z usług naszych prawników specjalistów z zakresu prawa gospodarczego. Pomogą Ci w wypełnieniu wniosku, by wszystko było zgodne z obowiązującym prawem!