Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – nowy organ chroniący interesy przedsiębiorców?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców to nowy urząd, który został wprowadzony przez pakiet ustaw, tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. Został stworzony, by chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.  Przedsiębiorcy ci będą mogli się zwrócić do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w przypadku, gdy napotkają bariery albo utrudnienia, które uniemożliwią im prowadzenie działalności gospodarczej. W takich przypadkach przedsiębiorcom pomoże Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – założenia nowej instytucji

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stanowić ma tak naprawdę kluczowy urząd, który będzie monitorować egzekwowanie przepisów i zasad składających się na Konstytucję Biznesu. W szczególności, będzie musiał kierować się następującymi zasadami:

 • zasadą wolności działalności gospodarczej;
 • zasadą pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej;
 • zasadą bezstronności i równego traktowania;
 • zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • zasadą uczciwej konkurencji;
 • zasadą poszanowania dobrych obyczajów;
 • oraz zasadą poszanowania słusznych interesów przedsiębiorców.

 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – zadania

Głównym zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie ochrona praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Powinien aktywnie działać na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców.

Główne zadanie ma realizować poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, które będą dotyczyły działalności gospodarczej. Będzie mógł także występować z wnioskami o: podjęcie inicjatywy ustawodawczej i wnioskami o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa czy też wydanie objaśnień prawnych dla przedsiębiorców. Do jego zadań będzie także należało informowanie właściwych organów o dostrzeżonych nieprawidłowościach i barierach w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Do jego kompetencji będzie należało również wszczynanie działań o charakterze interwencyjnym. Będzie mógł żądać od organów władzy publicznej, organizacji pożytku publicznego lub innych organów złożenia wyjaśnień, udzielenia stosownych informacji albo udostępnienia akt danej sprawy czy też dokumentów urzędowych.

W zakresie postępowania administracyjnego będzie miał prawo zwrócenia się do organów o wszczęcie postępowania administracyjnego, czy też wniesienia skargi do sądu. Będzie mógł uczestniczyć w tych postępowaniach, zgodnie z prawami, które przysługują prokuratorowi.

Zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców –co będą mogli zrobić przedsiębiorcy?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w celu ochrony swoich praw będą mogli składać wnioski do Rzecznika. We wnioskach tych będą mogli go poinformować o:

 • konieczności uchwalenia nowych przepisów, które poprawią ich sytuację;
 • konieczności zmiany przepisów, które obecnie obowiązują;
 • przepisach, które powodują rozbieżności w rozstrzygnięciach organów administracyjnych;
 • rozbieżnościach w orzecznictwie sądów cywilnych lub sądów administracyjnych;
 • podejrzeniach, co do prawidłowości pracy organów administracji;
 • podejrzeniach popełnienia przez osoby pełniące funkcje w organach administracji publicznej przestępstw ściganych z urzędu;
 • wszelkich utrudnieniach i barierach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polce.

Prawdopodobnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powinien zacząć swoje działania pod koniec 2018 roku.

 

Co mogę teraz zrobić?

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach przed urzędem czy sądem, zawsze możesz zwrócić się o poradę prawną lub możliwość reprezentowania Twoich interesów przez naszych prawników. By skorzystać z naszych usług wejdź na naszą stronę główną lub kliknij na przycisk poniżej i wypełnij formularz opisu twojej sprawy. Gdy Twoje zgłoszenie zostanie skategoryzowane otrzymasz oferty prawników na rozwiązanie Twojej sprawy!

Opisz swoją sprawę