Spółka komandytowa – założenie i podstawowe informacje

spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest jedną z częściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zaliczamy ją do grona spółek osobowych prawa handlowego. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem CIT, a obowiązkami podatkowymi obarczeni są jedynie jej wspólnicy. W artykule opiszemy, co potrzebne jest do założenia spółki komandytowej oraz podstawowe zasady jej działania.

 spółka komandytowa

Spółka komandytowa – podstawowe informacje

Spółka komandytowa jest spółką osobową, której głównym celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Oznacza ta, że spółka komandytowa może zostać powołana jedynie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółkę komandytową jest ułomną osobą prawną. Ma własny majątek, może pozywać i być pozywana.

W spółce komandytowej funkcjonują dwa rodzaje wspólników. Przynależność wspólnika do określonego rodzaju powoduje odmienne ukształtowanie jego pozycji prawnej w spółce. Do wspólników spółki komandytowej należą komplementariusze oraz komandytariusze.

Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń – całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką. Do ich obowiązków należy prowadzenie spraw spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Komandytariusze natomiast ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej do wysokości sumy komandytowej. Nie prowadzą spraw spółki ani nie reprezentują jej na zewnątrz. Do ich obowiązków należy wniesienie sumy komandytowej – wkład pieniężny, którego wysokość określa poziom odpowiedzialności majątkowej komandytariusza.

 

Spółka komandytowa – utworzenie

Spółka komandytowa podobnie jak spółka jawna tworzona jest poprzez zawarcie umowy spółki. Kodeks Spółek Handlowych w art. 105 określa obligatoryjne elementy, które powinna zawierać umowa spółki.

Po pierwsze, w umowie powinna znaleźć się informacja dotycząca firmy i siedziby spółki. Siedzibę spółki najlepiej określić poprzez podanie miejscowości, w której działamy, bowiem podanie dokładnego adresu spowoduje, że przy każdej zmianie siedziby będziemy musieli zmienić umowę spółki.

Po drugie, konieczne jest określenie przedmiotu działalności spółki. Przedmiot działalności należy określić zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

Po trzecie, powinniśmy określić czas trwania spółki, jeżeli nie chcemy określić dokładnego czasu działania spółki należy określić, że umowa spółki została zawarta na czas nieoznaczony.

Po czwarte, konieczne jest również oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartości.

Po piąte, oprócz oznaczenia wkładów, konieczne jest także określenie kwotowo zakresu odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli – sumy komandytowej.

Należy pamiętać, że odmiennie jak w przypadku spółki jawnej – umowa spółki komandytowej pod rygorem nieważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli nie zostanie zawarta w tej formie sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania naszej spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po zawarciu umowy spółki należy zwrócić się do właściwego terytorialnie sądu rejestrowego. Do dokumentów rejestrowych nie jest konieczne złożenie deklaracji, że wkłady wspólników zostały już wniesione przed zarejestrowaniem spółki komandytowej, bowiem o terminie ich wniesienia decydują wspólnicy.

Wymagane dokumenty rejestracyjne dla spółki komandytowej określa art. 110 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Są nimi: umowa spółki, wykaz wspólników wraz z ich adresami do doręczeń, a także poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki komandytowej.

Do zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców uprawniony jest każdy wspólnik – zarówno komplementariusz jak i komandytariusz. Po złożeniu kompletu dokumentów sąd rejestrowy dokonuje stosownego wpisu spółki do rejestru. Z tą chwilą powstaje spółka komandytowa.

Serwis TuPrawnik.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rejestracji spółki lub w jakiejkolwiek innej sprawie – skorzystaj z serwisu www.tuprawnik.pl. Opisz swoje potrzeby w zakresie pomocy prawnej wypełniając formularz. Otrzymasz oferty od prawników-ekspertów z całej Polski.

Opisz swoją sprawę

Czas nie pozwala Ci czekać? Twoja sprawa jest nagląca i potrzebujesz porady eksperta w trybie natychmiastowym? Skorzystaj z szybkiej konsultacji prawnej na TuPrawnik.pl!

Szybka konsultacja prawna