W ramach spółek osobowych prawa handlowego oprócz spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej funkcjonuje spółka partnerska. Stosunkowo często spółka partnerska występuje w obrocie gospodarczym, ponieważ założyć ją mogą tylko osoby fizyczne, które posiadają określone uprawnienia zawodowe. W artykule przedstawimy ogólne informacje dotyczące spółki partnerskiej.

 

spółka partnerska

Spółka partnerska – podstawowe informacje

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych: spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Zasadniczo spółka partnerska może zostać utworzona w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Jakkolwiek przepisy niektórych ustaw związanych z wykonywaniem wolnych zawodów mogą stanowić, że partnerami takiej spółki mogą być osoby, które wykonują ten sam wolny zawód.

Spółka partnerska – partnerzy

Zgodnie z art. 88 Kodeksu Spółek Handlowych partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodów określonych w tym przepisie. Zgodnie z tym przepisem następujące zawody mogą utworzyć spółkę partnerską:

 • adwokaci,
 • aptekarze,
 • architekci,
 • iniżynierowi budwonictwa,
 • biegli rewidenci,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • doradcy podatkowi,
 • maklerzy papierów wartościowych,
 • doradcy inwestycyjni,
 • księgowi,
 • dentyści,
 • weterynarze,
 • notariusze,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • radcowie prawni,
 • rzecznicy patentowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • tłumacze przysięgli.

Każdy z partnerów ma prawo do reprezentacji spółki, chyba że jej umowa stanowi inaczej. Jeżeli nie, partner może zostać pozbawiony przez innych partnerów prawa do reprezentacji spółki z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Należy pamiętać, że po powzięciu takiej uchwały należy to niezwłocznie zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Pozbawienie partnera prawa do reprezentowania spółki staje się skuteczne dopiero z chwilą wpisu do rejestru.

Odpowiedzialność partnerów

Zgodnie z art. 95 Kodeksu Spółek Handlowych partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Nie ponosi także odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które są następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

W kwestii odpowiedzialności partnerów, umowa spółki może ją zmodyfikować i przewidywać, że jeden lub większa liczba partnerów będą ponosić odpowiedzialność tak jak wspólnicy spółki jawnej.

Należy jednak pamiętać, że w pozostałych sprawach, które nie są związane z wykonywaniem wolnego zawodu przez partnerów, takich jak np. kredyt gotówkowy zaciągnięty przez spółkę wszyscy partnerzy odpowiadają osobiści i solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Potrzebuję pomocy prawnej – co mogę teraz zrobić?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Skorzystaj z serwisu www.tuprawnik.pl. Aby to zrobić wypełnij formularz z opisem swojej sprawy na stronie głównej lub klikając na przycisk poniżej. Następnie otrzymasz oferty od prawników – ekspertów z całej Polski. Będziesz mógł wybrać tą ofertę, która najbardziej Ci odpowiada.

 

Opisz swoją sprawę

 

Potrzebujesz porady eksperta w trybie natychmiastowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Szybka konsultacja prawna