prokura

Czym jest prokura?

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, które podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest zatem szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Upoważnia do reprezentacji przedsiębiorstwa, dzięki czemu może ono sprawnie…

pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo zgodnie z prawem?

Pełnomocnictwo to upoważnienie osoby do działania w imieniu mocodawcy, które jest wyrażone przez oświadczenie woli. Obejmuje upoważnienia do wykonywania czynności prawnych, które szczegółowo określa treść pełnomocnictwa zgodnie z wolą mocodawcy. Jest uprawnieniem do reprezentowania lub zastępowania mocodawcy w obrocie gospodarczym podczas zawierania umów lub stosunków prawnych z innymi podmiotami. Pełnomocnictwo, co powinno zawierać? Pełnomocnictwo musi…

pełnomocnik

Pełnomocnictwo, czyli pełnomocnik potrzebny od zaraz

Pełnomocnictwo umożliwia upoważnienie przez mocodawcę określonej osoby upoważnienia do wykonania w jego imieniu określonych czynności prawnych. Umocowanie pełnomocnika może obejmować upoważnienie do zawarcia umowy, czyli wykonania w jego imieniu określonych czynności prawnych.   Kto może być pełnomocnikiem? Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.…