prokura

Czym jest prokura?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym prokura to pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę, które podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest, zatem szczególnym pełnomocnictwem, które upoważnia prokurenta do reprezentowania…

pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo zgodnie z prawem?

Pełnomocnictwo to upoważnienie osoby do działania w imieniu mocodawcy, które jest wyrażone przez oświadczenie woli. Zasadniczo obejmuje upoważnienia do wykonywania czynności prawnych, które szczegółowo określa treść pełnomocnictwa zgodnie z wolą mocodawcy. Pełnomocnictwo jest, zatem uprawnieniem do reprezentowania lub zastępowania mocodawcy w obrocie gospodarczym podczas zawierania umów lub innych stosunków prawnych z innymi podmiotami. Pełnomocnictwo, co…

pełnomocnik

Pełnomocnictwo, czyli pełnomocnik potrzebny od zaraz

Pełnomocnictwo umożliwia upoważnienie przez mocodawcę określonej osoby upoważnienia do wykonania w jego imieniu określonych czynności prawnych. Umocowanie pełnomocnika może obejmować upoważnienie do zawarcia umowy, czyli wykonania w jego imieniu określonych czynności prawnych.   Kto może być pełnomocnikiem? Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.…