Testament testamentowi nierówny

testament

Testament, potocznie nazywany ostatnią wolą, jest oświadczeniem woli umożliwiającym spadkodawcy swobodne rozporządzanie majątkiem na wypadek jego śmierci. W polskim systemie prawnym zostały wyszczególnione dwa rodzaje testamentów – testamenty zwykłe i testamenty szczególne. W ramach których wyróżniamy różne formy testamentów.

testament

 

Testamenty zwykłe

Pierwszym z testamentów, którym się zajmiemy jest testament holograficzny. Testament ten jest sporządzany własnoręcznie przez spadkodawcę. Może zostać sporządzony odręcznie, na maszynie. Musi jednak spełnić wymogi, które zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym. Po pierwsze, powinien zawierać datę i miejsce sporządzenia. Data jest bardzo ważna, w przypadku, gdy jeden spadkobierca sporządził wiele testamentów, data pozwala ustalić który z nich był ostatni, a więc która wola testatora była najbardziej aktualna.

Testament holograficzny sporządzany własnoręcznie przez spadkodawcę, w całości pismem odręcznym. Powinien być opatrzony datą oraz podpisem – brak podpisu spadkodawcy powoduje jego nieważność.

Testament notarialny sporządzany w obecności notariusza w formie aktu notarialnego.

Testament allograficzny sporządzany przez złożenia ustnego oświadczenia woli w obecności urzędnika (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu, sekretarza gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego) oraz dwóch świadków, które zostaje spisane w formie protokołu. Następnie protokół jest odczytywany i podpisywany przez spadkodawcę, urzędnika oraz świadków.

Testamenty szczególne

Testament ustny polegający na złożeniu ustnego oświadczenia woli w obecności trzech świadków. Może być sporządzony, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub zachowanie zwykłej formy testamentu jest bardzo utrudnione lub niemożliwe.

Testament podróżny polegający na złożeniu ustnego oświadczenia woli dowódcy statku lub jego zastępcy oraz dwóm świadkom w czasie podróży polskim statkiem morskim lub samolotem.

Testament wojskowy sporządzany wyłącznie przez żołnierzy w czasie mobilizacji, wojny lub w przypadku dostania się do niewoli.

Testament może sporządzić każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że testament szczególny powinny być sporządzony jedynie w wyjątkowej sytuacji, a jego ważność, w przeciwieństwie do testamentu zwykłego, jest ograniczona w czasie i wynosi 6 miesięcy od momentu ustania okoliczności uzasadniających jego sporządzenie.

Tu Prawnik.pl – usługi w stałych cenach

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu testamentu możesz skorzystać z usług w stałych cenach. Sporządzimy dla Ciebie testament w pełni zgodny z najnowszymi przepisami i zasadami prawa. O nic nie musisz się martwić, musisz jedynie opisać rozporządzenia testamentowe i osoby, które mają zostać przez Ciebie uposażone w ramach majątku spadkowego.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu testamentu? Skorzystaj z usług prawnika