Tymczasowe aresztowanie

tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie należy do katalogu środków zapobiegawczych uregulowanych w kodeksie postępowania karnego.

tymczasowe aresztowanie

 

Tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy

Środki zapobiegawcze stosuje się w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania karnego. W przypadku, gdy istnieje obawa, że oskarżony będzie chciał uciec zastosowanie środków zapobiegawczych jest zasadne. Tak samo zasadne jest ich zastosowanie w przypadku zapobiegnięcia popełnienia przez osobę oskarżoną innego przestępstwa.

Co do zasady, środki zapobiegawcze można stosować wyłącznie w sytuacji, gdy zgromadzone dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynu. Ponadto, na etapie postępowania przygotowawczego środki zapobiegawcze można stosować tylko względem osób, wobec których wydano postanowienia o postawieniu im zarzutów. Jest to związane z obowiązującą w polskim systemie prawa zasadą domniemania niewinności.

Tymczasowe aresztowanie – prawa osoby tymczasowo aresztowanej

Warto także pamiętać, że osobie tymczasowo aresztowanej przysługą konkretne prawa wymienione w kodeksie karnym wykonawczym. Osoba tymczasowo aresztowana ma określone przez prawo uprawnienia, z których powinna korzystać. Po pierwsze, może zawiadomić o miejscu swojego pobytu osobę najbliższą albo inną osobę, stowarzyszenie, organizację lub instytucję, a także swojego obrońcę (adwokata lub radcę prawnego).

Po drugie, może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, o ile nie zakłóca to porządku ustalonego w areszcie śledczym, a także nie sprzeciwiają się temu względy bezpieczeństwa lub względy sanitarne.

Po trzecie, za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz dyrektora aresztu, może korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego.

Po czwarte, za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, może korzystać z aparatu telefonicznego.

Po piąte, ma prawo do co najmniej jednego w miesiącu widzenia z osobą najbliższą, o ile nie istnieje uzasadniona obawa, że zostanie ono wykorzystane w celu utrudnienia postępowania karnego lub podżegania do popełnienia przestępstwa.

W przypadku upływu terminu ma prawo zostać zwolniony z aresztu śledczego w tym  dniu.

Osoba tymczasowo aresztowana niezwłocznie po dokonaniu aresztowania powinna zostać pouczona o przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach.