Umowa najmu jest bez wątpienia ważnym dokumentem zarówno dla najemcy, jak i dla właściciela mieszkania – dobrze skonstruowana pozwala uniknąć wielu nieporozumień, jakie mogą pojawić się w trakcie jej obowiązywania i skutecznie zabezpiecza interesy obu stron.

umowa najmu

 

Umowa najmu – ważne elementy

Przygotowując umowę najmu warto pamiętać o kilku elementach, które powinny być w niej zawarte:

  • pełne dane osobowe najemcy i właściciela mieszkania wraz z adresami zamieszkania i numerami PESEL. W przypadku gdy jedną ze stron umowy jest osoba prawna, w umowie powinien zostać zawarty także numer NIP i REGON;
  • dokładny czas obowiązywania umowy wraz z określeniem warunków jej wypowiedzenia i wysokości kary umownej w przypadku jej przedterminowego zerwania przez najemcę. Standardowy termin wynajmu mieszkania wynosi 1 rok z możliwością jego przedłużenia;
  • kwota czynszu wraz ze wskazaniem dokładnego terminu, w jakim będzie on płacony przez najemcę. Istotną kwestią pozostaje także określenie sposobu regulowania kosztów tzw. opłat eksploatacyjnych;
  • wysokość kaucji pobieranej przez właściciela mieszkania, która pokryje koszty ewentualnych zniszczeń w mieszkaniu;
  • protokół zawierający spis wszystkich mebli oraz sprzętów znajdujących się w mieszkaniu, który będzie stanowił podstawę przy rozliczaniu kaucji;
  • inne prawa i obowiązki najemcy właściciela mieszkania np. doprecyzowujące zakres odpowiedzialność obu stron za zniszczenia mebli oraz sprzętów znajdujących się w mieszkaniu lub określające częstotliwości wizyt właściciela mieszkania w czasie trwania najmu;
  • dane kontaktowe do najemcy i właściciela mieszkania wraz z informacjami o preferowanym sposobie kontaktu;
  • odesłanie do właściwych przepisów mających zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w umowie, w tym przypadku kodeksu cywilnego;
  • własnoręczne podpisy właściciela mieszkania i najemcy.

Umowa najmu – meble i sprzęt

Co istotne, o meble oraz sprzęt umożliwiający korzystanie z mieszkania zgodnie z jego przeznaczenie, dba co do zasady właściciel mieszkania. Jeśli jednak ich uszkodzenie lub zniszczenie będzie spowodowane nieuwagą lub nieprawidłowym użytkowaniem przez najemcę, odpowiedzialność za ich naprawę lub wymianę spadnie na najemcę.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu umowy najmu? Skorzystaj z usług prawnika