Księgi wieczyste są rodzajem rejestru publicznego zawierającym informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości i gwarantującym bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste zapewniają bowiem tzw. “rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych”. Co najprościej można określić tak, że osoba, która kupiła nieruchomość od osoby, która w dacie zawarcia transakcji była w tej księdze wieczystej wpisana jako właściciel, nie może ponieść żadnych negatywnych konsekwencji, gdyby w przyszłości okazało się, że osoba sprzedająca w rzeczywistości nie była właścicielem nieruchomości. Przy obrocie nieruchomościami bardzo ważny jest wpis do księgi wieczystej. W artykule opiszemy, więc kto może dokonać wpisów do księgi wieczystej, jak je dokonać oraz jak przebiega postępowanie o wpis do księgi wieczystej.

wpis do księgi wieczystej

Kto może dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Wpisu do księgi wieczystej może dokonać właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Może go dokonać także osoba, na rzecz której dany wpis ma zostać dokonany. Wierzyciel jest również uprawniony do dokonania wpisu, pod warunkiem, że przysługuje mu prawo, które może być ujawnione w księdze wieczystej.

Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Aby dokonać wpisu do księgi wieczystej należy złożyć wypełniony wniosek KW-WPIS w wydziale ksiąg wieczystych właściwego (według miejsca położenia nieruchomości) sądu rejonowego oraz uiścić opłatę sądową. Do wniosku trzeba dołączyć także dokumenty (w oryginale(!)) stanowiące podstawę dla dokonywanego wpisu np. akt notarialny, decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu.

Wpisu do księgi wieczystej dokonuje się w postępowaniu nieprocesowym, w ramach którego sąd bada treść i formę wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, a także księgi wieczystej. Co istotne, sąd może odmówić dokonania wpisu w przypadku stwierdzenia sprzeczności między księgą wieczystą a dokumentem stanowiącym podstawę wpisu.

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o wpis do księgi wieczystej? Skorzystaj z naszych usług!

Opisz swoją sprawę lub skorzystaj z usługi dostępnej w stałej cenie na Tu Prawnik.pl!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach