Jak powinna wyglądać twoja umowa o pracę?

umowa o pracę

Prowadząc przedsiębiorstwo często decydujemy się na zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę. Musimy jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę powinna zawierać określone elementy, by była zgodna z powszechnie obowiązującym prawem.

umowa o pracę

Budowa umowy o pracę – niezbędne elementy, oznaczenie stron

Kodeks Pracy niezbędne elementy umowy o pracę wymienia w art. 29 § 1. Zgodnie z tym przepisem umowa powinna określać strony umowy, a więc oznaczenie pracodawcy oraz pracownika. W przypadku pracodawcy powinna to być pełna nazwa przedsiębiorstwa (firmy) oraz numer KRS, jeżeli jest to spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółka akcyjna. W przypadku innych form takich jak jednoosobowa działalność gospodarcza czy też spółka cywilna konieczne jest podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, a także numeru PESEL, pod którym zarejestrowaliśmy naszą firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przyszły pracownik powinien podać natomiast swój numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości. Konieczne jest także podanie miejsca zamieszkania czy też zameldowania.

Umowa o pracę – warunki płacy i pracy

Oprócz oznaczenia stron art. 29 § 1 Kodeksu Pracy stwierdza, że w umowie powinny znaleźć się następujące regulacje dotyczące warunków płacy i pracy.

Po pierwsze powinien znaleźć się rodzaj pracy, jaką będzie wykonywał pracownik.

Po drugie, powinniśmy określić miejsce wykonywania pracy np. poprzez podanie adresu siedziby firmy.

Po trzecie, konieczne jest podanie wynagrodzenie za pracę, które odpowiada rodzajowi pracy. Należy pamiętać, że wynagrodzenie powinno zostać podane w kwocie brutto. Niedopuszczalne jest określenie w umowie o pracę wynagrodzenia w kwocie netto.

Po czwarte, konieczne jest określenie wymiaru czasu pracy. Czy będzie to pełen etat czy też półetatu albo ćwierć? Musimy pamiętać o tym elemencie, bo od niego zależą ewentualne nadgodziny i wymiar urlopu pracownika. Czasami bardziej opłacalne jest zatrudnienie pracownika na pełen etat niż na półetatu i płacenie mu za przepracowane nadgodziny.

Po piąte, bardzo ważnym elementem jest czas trwania umowy o pracę. Jest to rodzaj umowy o pracę. Może być to umowa na zastępstwo, umowa na okres próbny, umowa na czas określony bądź umowa na czas nieokreślony. Wybór każdej z tych umów pociąga za sobą określone konsekwencje.

Ostatnim elementem, jaki powinniśmy zawrzeć jest termin rozpoczęcia pracy, który powinniśmy określić poprzez podanie konkretnej daty.

Umowa o pracę – zasada zawierania na piśmie

Umowa o pracę zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu Pracy powinna zostać zawarta na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W przypadku, gdy nie została zawarta bez zachowania formy pisemnej, pracodawca ma obowiązek potwierdzenia na piśmie ustaleń, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Umowa o pracę – obowiązek informacyjny

Oprócz zawarcia w umowie wszystkich koniecznych elementów pracodawca powinien poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

 • Obowiązującej w zakładzie pracy dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • Wymiarze urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi;
 • Obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • O obowiązującym regulaminie pracy, jeżeli nie funkcjonuje on w firmie (bo nie ma takiego obowiązku) to pracodawca powinien poinformować pracownika o:
  • Porze nocnej,
  • Miejscu i terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
  • Przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności.
 • Układzie zbiorowym pracy, którym objęty jest pracownik, jeżeli funkcjonuje on w zakładzie pracy.

 

Co teraz możesz zrobić? Zwróć się o poradę do Tu Prawnik.pl!

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z umową o pracę zwróć się do Tu Prawnik.pl! Opisz swoją sprawę na Tu Prawnik.pl lub skorzystaj z usługi prawnej w stałych cenach.

W ramach usług prawnych w stałych cenach możemy sporządzić dla Ciebie umowę o pracę lub sprawdzić ją, jeżeli masz wątpliwości. Nie czekaj! Zwróć się do Tu Prawnik.pl, by otrzymać najlepszą pomoc prawną dostępną na rynku!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach