Założenie spółki jest łatwiejsze niż myślisz

założenie spółki

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Zanim podejmiesz decyzję o założeniu własnej spółki z o.o. przeanalizuj najważniejsze aspekty, jakie wiążą się z wyborem tej formy prawnej.

założenie spółki

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W umowie spółki z o.o. należy uwzględnić informacje o:

  • firmie (nazwie, pod którą będzie działać spółka, powinna ona zawierać oznaczenie “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, “spółka z o.o.”  lub “sp. z o.o.”) i siedzibie spółki;
  • przedmiotu działalności spółki;
  • wysokości kapitału zakładowego;
  • liczbie udziałów, jakie może posiadać wspólnik;
  • liczbie i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
  • czasie trwania spółki, jeśli spółka jest zawierana na czas oznaczony.

Warto pamiętać, że minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki z.o.o. wynosi 5 tys. zł. Jeżeli wspólnik spółki z o.o. chce wnieść wkład (lub jego część) w postaci niepieniężnej tzw. aportu, w umowie spółki powinien zostać szczegółowo określony przedmiot wkładu oraz osoba wspólnika, który go wnosi.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a organy

Spółka z o.o. – podobnie jak spółka akcyjna – działa przez swoje organy (Zarząd, Rada Nadzorcza), dlatego przy jej założeniu niezbędne jest powołanie Zarządu. Istnienie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej w spółce z o.o. nie jest obowiązkowe. Warto pamiętać, że członkiem organu spółki kapitałowej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana za przestępstwa określone we właściwych przepisach kodeksu spółek handlowych i kodeksu karnego.

Zgłoszenia spółki z.o.o. do rejestru dokonuje jej Zarząd, składając we właściwym ze względu na siedzibę spółki sądzie rejestrowym wniosek o jej wpis do rejestru. Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu spółki.

Założenie spółki z o.o. wiąże się także z obowiązkiem dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co możesz teraz zrobić? Skorzystaj z pomocy przy rejestracji spółki!

Opisz sprawę naszym prawnikom lub skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach dostępnych na Tu Prawnik.pl!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach