Kredyt we frankach najczęściej zadawane pytania

Jeszcze dekadę temu zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich oznaczało dobry interes. Sytuacja zmieniła się wraz z kryzysem gospodarczym, który doprowadził do wzrostu zadłużenia wśród kredytobiorców frankowych. O co obecnie najczęściej pytają takie osoby?

Czym jest kredyt we frankach?

Kredyt we frankach to nic innego jak forma pożyczki pieniężnej udzielana w walucie szwajcarskiej. Kredytodawcą jest oczywiście bank, zaś kredytobiorcą osoba fizyczna lub prawna. W chwili obecnej uzyskanie kredytu frankowego nie jest prostą sprawą, ponieważ banki niechętnie zgadzają się na tego typu umowy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest oczywiście spora liczba spraw sądowych oraz roszczeń kredytobiorców przeciwko bankom, które stosowały nieprawidłowe umowy kredytowe.

Czy kredyt we frankach można unieważnić?

Wzrastająca liczba spraw sądowych wytaczanych przeciwko bankom ws. kredytów frankowych spowodowała, że duża część potencjalnych kredytobiorców zaczęła się zastanawiać nad tego typu rozwiązaniem. Kredyt, a dokładnie umowę, na podstawie której został on przyznany można oczywiście unieważnić – pod warunkiem jednak, że zapisy umowne okażą się być niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami lub zasadami współżycia społecznego.

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej może nastąpić albo poprzez dobrowolne porozumienie pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą albo na drodze postępowania sądowego zainicjowanego przez którąkolwiek ze stron. Ten drugi przypadek pojawia się znacznie częściej, ponieważ banki praktycznie w ogóle nie chcą zgadzać się na dobrowolne unieważnienie zawartej umowy (czasami proponują jej aneksowanie i zmianę wadliwych zapisów).

Czy sprawa o stwierdzenie nieważności kredytu we frankach wymaga udziału prawnika?

Sprawy z zakresu stwierdzenia nieważności jakiejkolwiek umowy należą do kategorii spraw cywilnych, a to oznacza brak przymusu korzystania ze wsparcia prawnika. Oczywiście należy mieć na uwadze, że banki biorące udział w takim procesie będą reprezentowane przez zawodowych pełnomocników posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Kredytobiorca, który nie zna się na prawie powinien więc skorzystać ze wsparcia adwokata lub radcy prawnego przynajmniej przed wszczęciem całego postępowania, a najlepiej aż do końca wydania prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie.

Przed wystąpieniem z odpowiednim pozwem przeciwko kredytodawcy należy sprawdzić czy daną umowę można w ogóle unieważnić. Ocenić to może jedynie doświadczony prawnik. Na szczęście obecnie na rynku funkcjonuje wiele kancelarii specjalizujących się w tego rodzaju sprawach. Koszt wynagrodzenia prawnika zależy od stopnia złożoności danej sprawy oraz wielkości zaciągniętego kredytu.

Czy kredyt we frankach jest kredytem denominowanym?

Kredyt we frankach szwajcarskich jest udzielany w walucie obcej, co w praktyce oznacza, że możemy zaliczyć go do kategorii kredytów denominowanych. Tego rodzaju pożyczki opiewają na kwotę określoną w umowie w walucie obcej – w tym przypadku na franka szwajcarskiego. Kwota kredytu zostaje następnie przeliczona na wolutę obcą w dniu podpisania umowy. Wypłata i spłata kredytu denominowanego następuje w złotych polskich odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży waluty, obowiązującym w dniu wypłaty/spłaty. Jeśli kurs obcej waluty jest korzystny dla kredytobiorcy to skorzysta on na kredycie denominowanym, jeśli jednak nie będzie musiał pogodzić się z koniecznością spłacania wyższych rat kredytowych.

Czy kredyt we frankach można zamienić na kredyt w złotówkach?

Teoretycznie istnieje możliwość zmiany waluty, w której udzielony został kredyt, wymaga to jednak zmiany treści zaciągniętego zobowiązania. Kredytobiorca, który chciałby spłacać swój kredyt na innych warunkach musi wystąpić o to z wnioskiem do kredytodawcy. Jeśli bank uzna takie pismo za uzasadnione wyrazi zgodę na zmianę waluty, konieczne stanie się wówczas zawarcie aneksu do pierwotnej umowy. Pamiętajmy, że kredytobiorca nie może samodzielnie zmienić warunków spłaty swojego kredytu, samowolne działanie najczęściej oznacza obowiązek zapłaty kary umownej.

Jak uzyskać kredyt we frankach?

Choć kredyty udzielane we frankach szwajcarskich są obecnie rzadkością to wciąż istnieje możliwość ich uzyskania. Aby otrzymać takie wsparcie zainteresowany musi zwrócić się z wnioskiem do wybranego banku – wcześniej warto sprawdzić czy dana placówka oferuje w ogóle kredyty w walucie szwajcarskiej. W trakcie procesu weryfikacyjnego ustalana jest zdolność kredytowa danej osoby. Jeśli wypadnie ona pozytywnie wnioskodawca uzyska zezwolenie na zaciągnięcie kredytu i będzie mógł podpisać umowę z bankiem. Jeśli jednak zdolność kredytowa okaże się niewystarczająca to wówczas bank może zaproponować inny rodzaj kredytu albo wnioskodawca będzie musiał udać się do innej placówki.

Pozostałe artykuły