Biała lista podatników VAT czym jest i co oznacza dla przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełniania szeregu różnych obowiązków prawnych i administracyjnych. Czy biała lista podatników VAT również wlicza się do tego zakresu? Czym jest biała lista i kto się może na niej znaleźć?

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAY to nic innego jak krajowy rejestr zawierający dane podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Białą listę prowadzi szef Krajowej Administracji Kasowej.

Biała lista jest stosunkowo młodym zestawieniem rejestrowym, ponieważ funkcjonuje w Polsce dopiero od września 2019 r. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w zakresie weryfikacji swoich kontrahentów jeszcze przed zawarciem jakiegokolwiek zobowiązania. Pamiętajmy, że brak weryfikacji kontrahenta w omawianym wykazie może przyczynić się do powstania negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, które zostały wprowadzone ustawą zmieniającą. Dzięki białej liście podatników VAT możemy:

 • sprawdzić czy potencjalny kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • dowiedzieć się dlaczego kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT,
 • potwierdzić numer rachunku bankowego, na jaki należy zapłacić danemu kontrahentowi.

Wykaz przedsiębiorców jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane co do zasady według stanu na wybrany dzień.

Jakie informacje znajdują się na białej liście podatników VAT?

Biała lista podatników VAT zawiera następujące dane przedsiębiorców:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • status podmiotu w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, zarejestrowanego jako ,,podatnik VAT czynny” albo ,,podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem rachunków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

Jak znaleźć się na białej liście podatników VAT?

Tak naprawdę przedsiębiorca będący podatnikiem VAT nie musi dokonywać żadnych czynności, aby znaleźć się na białej liście. Szef KAS dokonuje automatycznego pobrania danych przedsiębiorcy i wpisu na listę z ogólnodostępnych rejestrów publicznych. Wraz z chwilą zarejestrowania się przedsiębiorcy jako podatnika VAT trafi on na białą listę z mocy samego prawa (nie będzie musiał składać w tym celu żadnych dodatkowych wniosków).

Jak korzystać z białej listy podatników VAT?

Biała lista podatników VAT znajduje się na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka Informacje zamieszczone w tym wykazie możesz wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy. Jeśli wpiszemy tylko fragment tej nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których możemy wybrać interesujące nas przedsiębiorstwo. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych w CEIDG, w wyszukiwarce, w polu „nazwa podmiotu” podajemy imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Pozostałe artykuły