Polityka Prywatności Legal Up sp. z o.o. – serwis tuprawnik.pl

 1. Informacje podstawowe

  Kwestia bezpieczeństwa danych naszych użytkowników jest dla nas sprawą priorytetową.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu internetowego tuprawnik.pl jest Legal Up sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 27a m. 152, 02-497 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533431, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@tuprawnik.pl.

  Legal Up sp. z o.o. (dalej jako „Legal Up”) dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronie internetowej tuprawnik.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

  Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

  W związku w powyższym pojęcia niezdefiniowane odrębnie w niniejszej Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z terminologią określoną w RODO.

  W szczególności zaś:

  • „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny; dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”
  • „szczególne kategorie danych” w rozumieniu art. 9 RODO to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej; dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

 2. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

  Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez tuprawnik.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie; liczba wizyt, płeć, wiek użytkownika). Informacje tego rodzaju są automatycznie usuwane po upływie 26 miesięcy od ich zarejestrowania w narzędziu statystycznym. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

 3. Dane wymagane podczas rejestracji w Usłudze Marketplace:

  1. Rejestracja Prawnika

   Serwis tuprawnik.pl umożliwia rejestrację osobom z wyższym wykształceniem prawniczym (dalej: „Prawnik” lub „Prawnicy”), w szczególności zaś osobom posiadającym uprawnienia zawodowe do reprezentowania klientów w poszczególnych typach postępowań i świadczenia usług prawnych.

   W celu utworzenia konta w serwie tuprawik.pl Prawnik zostanie poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym obowiązany jest wskazać informacje dotyczące rodzaju jego działalności gospodarczej i jej firmy, ponadto w formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres (ulica/ miejscowość, numer domu/ mieszkania), kod pocztowy, doświadczenie zawodowe, (firma, pełnione stanowisko, okres i opis doświadczenia), dziedziny prawa, w których specjalizuje się Prawnik, tytuł zawodowy, Izba/Okręg, rok uzyskania uprawnień, uczelnię/ wydział/ rok ukończenia studiów, uzyskany tytuł. Ponadto Prawnik może opcjonalnie podać dane takie jak kwota ubezpieczenia w PLN, zdjęcie, numer legitymacji, znajomość języków obcych, profil na LinkedIn, krótki opis o sobie.

   Nazwą użytkownika w serwisie tuprawnik.pl jest adres email podany przy rejestracji; przy tworzeniu konta użytkownika Klient zostanie poproszony o ustawienie indywidualnego hasła dostępu zgodnie z instrukcjami udostępnionymi na stronie rejestracji.

   Dane udostępnione przez Prawnika są przetwarzane przez Legal Up w celu wyszukania w serwisie tuprawnik.pl zapytań o usługi prawne, które odpowiadają kompetencjom wskazanym przez Prawnika w formularzu rejestracyjnym i panelu użytkownika.

  2. Rejestracja Klienta

   Serwis tuprawnik.pl umożliwia rejestrację osobom poszukującym porady prawnej (dalej: „Klient”) świadczonej przez Prawnika. W celu utworzenia konta w serwie tuprawik.pl Klient zostanie poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym obowiązany jest wskazać informacje dotyczące jego osobowości prawnej, imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Nazwą użytkownika w serwisie tuprawnik.pl jest adres email podany przy rejestracji; przy tworzeniu konta użytkownika Klient zostanie poproszony o ustawienie indywidualnego hasła dostępu zgodnie z instrukcjami udostępnionymi na stronie rejestracji.

   W momencie zgłaszania swojego zapytania, Klient zostanie poproszony o wskazanie, czy potrzebna jest pomoc przed urzędem, sądem, opinia prawna lub innego typu usługa prawna; w niektórych sprawach Klient zostanie poproszony o wskazanie wartości przedmiotu sporu i strony procesowej. Dane te są niezbędne dla znalezienia w serwisie tuprawnik.pl Prawnika o kompetencjach odpowiadających wymogom określonej sprawy na podstawie informacji udzielonych przez Prawników w procesie rejestracji.

   Po wypełnieniu formularza przez Klienta może on zostać poddany weryfikacji przez Legal Up w celu dokonania przypisania sprawy do wybranej kategorii lub usunięcia niektórych danych, w tym także danych zaliczanych do szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO. Usunięcie takich danych z opisu sprawy zostanie dokonane przez Legal Up, jeśli dalsze przetwarzanie takich danych nie jest niezbędne do przedstawienia zakresu zapytania Prawnikom zarejestrowanych w serwisie tuprawnik.pl.

   Informacje o opisie sprawy przedstawione przez Klienta będą przetwarzane w serwisie tuprawnik.pl przez okres 12 miesięcy, jeśli Klient znalazł Prawnika, który podjął się świadczenia usługi prawnej. Natomiast jeśli żaden Prawnik nie podjął się świadczenia usługi prawnej na rzecz Klienta, informacje o opisie sprawy będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy. Klient ma możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu przetwarzania takich informacji, jednak przetwarzanie takich danych będzie trwało nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

   Legal Up zastrzega także możliwość usunięcia danych umieszonych przez Klienta w opisie zapytania lub w panelu użytkownika serwisu tuprawnik.pl, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw lub wolności osób trzecich lub w przypadku konieczności wykonania obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa lub orzeczenia sądu albo organu administracji.

  3. Użytkownik

   Użytkownikami w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności są Prawnicy oraz Klienci, tj. osoby posiadające konto użytkownika w serwisie tuprawnik.pl. W związku z przetwarzaniem przez Legal Up Użytkownikom przysługuje szereg uprawnień:

   • Użytkownik może uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie Legal Up przetwarza dane oraz dodatkowo otrzymać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez LegalUP. Legal Up może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym Użytownik zostanie powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom przygotowania kopii danych osobowych;
   • Użytkownik może zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Legal Up je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli Użytkownik chce, aby Legal Up przetwarzał jego dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chce, aby dane zostały przechowane w związku z jego roszczeniami);
   • Użytkownik może zażądać przekazania swoich danych, które dostarczył Legal Up, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz on samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie innemu administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na żądanie Użytkownika zrobić to za niego.
   • w przypadku, gdy przetwarzanie danych Użytkownika przez Legal Up odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora – Użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;

   Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie przez Legal Up jego danych narusza jego prawa – może on skontaktować się z Legal Up. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników.

   Ponadto Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 4. Dane ujawniane o Użytkowniku:

  Oceny Prawników wystawiane przez Klienta są ujawniane Prawnikom oraz Klientom. Dane Prawników zawarte w ich ofertach są ujawniane Klientom. Poza tym, żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawniane.

 5. Dane Prawnika ujawniane w ofercie dla Klienta w Usłudze Marketplace:

  W ofercie dla Klienta wyświetlane są wszystkie dane Prawnika podane podczas rejestracji. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Prawnika opcjonalnie. Na każdym profilu jest też średnia z ocen Użytkowników.

 6. Dane wymagane podczas składania zapytania ofertowego w Usłudze Marketplace:

  Podczas składania zapytania ofertowego konieczne jest podanie kategorii sprawy oraz opisu sprawy. Dane te będą widoczne dla Prawnika, do którego zostanie wysłane zapytanie Klienta w wyniku dopasowania jego kompetencji do zapytania. Dane te będą widoczne dla administratora danych, tj. Legal Up. Korespondencja między Prawnikiem oraz Klientem jest chroniona i nie jest udostępniania nikomu włączając w to administratora serwisu, tj. Legal Up.

 7. Dane wymagane podczas zamawiania Usługi Now:

  Podczas zamawiania jednej z Usług Now konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu email Klienta. Dane te będą widoczne dla Prawnika, do którego zostanie wysłane zapytanie Klienta.

 8. Dane osobowe

  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta i Prawnika jest Legal Up sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 27a m. 152, 02-497 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533431, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@tuprawnik.pl.

  Legal Up sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności tuprawnik.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

  Legal Up Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta lub Prawnika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

  Udostępnione przez Klienta oraz Prawnika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym tuprawnik.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Legal Up sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

  W szczególności przetwarzamy dane osobowe Użytkowników:

  1. w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Legal Up na podstawie Regulaminu https://tuprawnik.pl/regulamin (art. 4 ust. 2 Regulaminu; w tym m. in. realizacji składnia ofert, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza oraz dla celów statystycznych serwisu tuprawnik.pl). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Legal Up (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii zleceń oraz komunikacji z nami) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
  3. w celu kierowania do Użytkownika przez Legal Up bezpośrednich treści marketingowych polegających na możliwości współpracy z naszymi partnerami. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); komunikacja w tym zakresie polegać będzie na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail, telefon lub sms zawierających informacje o aktualnych ofertach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 9. Przechowywanie i ochrona informacji

  Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności w RODO.

  Dane osobowe przetwarzane są przy wykorzystaniu serwerów zlokalizowanych na terenie Polski. Istnieje prawdopodobieństwo skorzystania przez Legal Up w przyszłości z rozwiązań techniczno-organizacyjnych umożliwiających przetwarzanie danych osobowych także na terenie innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Dostęp do bazy danych zawierającej dane osobowe mają jedynie administratorzy systemu informatycznego, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Legal Up sp. z o.o. (administratora danych).

  W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Legal Up, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center wykonujące obsługę klienta.

  Z zastrzeżeniem okoliczności opisanych w punkcie 3.2. powyżej - dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy na korzystanie z serwisu tuprawnik.pl. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany w punkcie 1 niniejszej Polityki Prywatności.

 10. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

  Klient lub Prawnik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji, zmiany oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w tuprawnik.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w tym w przepisie art. 17 ust. 3 RODO.

  W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Legal Up sp. z o.o. może również udostępnić część danych osobowych Klienta lub Prawnika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Legal Up sp. z o.o. w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Legal Up sp. z o.o. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Legal Up sp. z o.o. jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

 11. Odsyłacze do innych stron internetowych

  Legal Up sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w tuprawnik.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Klient lub Prawnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w tuprawnik.pl odsyłacz.

 12. Informacje wysyłane do Klienta i Prawnika

  Legal Up sp. z o.o. może wysyłać Użytkownikom listy elektroniczne z powiadomieniami o ważnych zmianach w tuprawnik.pl w celu prawidłowej realizacji umowy dot. korzystania przez Użytkownika z serwisu tuprawnik.pl.

  Legal Up sp. z o.o. może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Klient lub Prawnik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.