Polityka Ochrony Prywatności

 1. Zasady podstawowe

  Kwestia bezpieczeństwa danych naszych użytkowników jest dla nas rzeczą priorytetową. Legal Up sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronie internetowej tuprawnik.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

 2. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

  Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez tuprawnik.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). tuprawnik.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

 3. Dane wymagane podczas rejestracji w Usłudze Marketplace:

  W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: adresu poczty elektronicznej (login), hasła, imienia (imion), nazwiska, nazwy firmy, upoważnienie do reprezentowania firmy, roku urodzenia, kodu pocztowego i miejscowości zamieszkania oraz telefon.

  Od Prawników wymagane jest również podanie danych dotyczących wykształcenia, informacji o posiadanych uprawnieniach zawodowych, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych.

 4. Dane ujawniane o Użytkowniku:

  Oceny Prawników wystawiane przez Klienta są ujawniane Prawnikom oraz Klientom. Dane Prawników zawarte w ich ofertach są ujawniane Klientom. Poza tym, żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawniane.

 5. Dane Prawnika ujawniane w ofercie dla Klienta w Usłudze Marketplace:

  W ofercie dla Klienta wyświetlane są wszystkie dane Prawnika podane podczas rejestracji i NIP, adresu poczty elektronicznej (loginu) oraz hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Prawnika opcjonalnie. Na każdym profilu jest też średnia z ocen użytkowników.

 6. Dane wymagane podczas składania zapytania ofertowego w Usłudze Marketplace:

  Podczas składania zapytania ofertowego konieczne jest podanie kategorii sprawy oraz opisu sprawy. Dane te będą widoczne dla Prawnika, do którego zostanie wysłane zapytanie Klienta w wyniku dopasowania jego kompetencji do zapytania. Dane te będą widoczne dla administratora danych. Korespondencja między Prawnikiem oraz Klientem jest chroniona i nie jest udostępniania nikomu włączając w to administratora serwisu.

 7. Dane wymagane podczas zamawiania Usługi Now:

  Podczas zamawiania jednej z Usług Now konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu email Klienta. Dane te będą widoczne dla Prawnika, do którego zostanie wysłane zapytanie Klienta.

 8. Dane osobowe

  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta i Prawnika jest Legal Up sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 27a m. 152, 02-497 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533431, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@tuprawnik.pl. Legal Up sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności tuprawnik.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

  Legal Up Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta lub Prawnika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

  Udostępnione przez Klienta oraz Prawnika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym tuprawnik.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Legal Up sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

 9. Przechowywanie i ochrona informacji

  Dane osobowe użytkowników są przechowyane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Legal Up sp. z o.o. (administratora danych).

 10. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

  Klient lub Prawnik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji, zmiany oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w tuprawnik.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

  W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Legal Up sp. z o.o. może również udostępnić część danych osobowych Klienta lub Prawnika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Legal Up sp. z o.o. w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Legal Up sp. z o.o. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Legal Up sp. z o.o. jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

 11. Odsyłacze do innych stron internetowych

  Legal Up sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w tuprawnik.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Klient lub Prawnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w tuprawnik.pl odsyłacz.

 12. Informacje wysyłane do Klienta i Prawnika

  Legal Up sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w tuprawnik.pl. Legal Up sp. z o.o. może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Klient lub Prawnik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.