Sprzedaż napojów alkoholowych wszystko co musisz wiedzieć

Sprzedaż alkoholu w Polsce wiąże się nie tylko z obowiązkiem sprawdzenia wieku i stanu trzeźwości kupującego, ale także i innymi powinnościami. Prowadzenie handlu nie uprawnia do automatycznego nabycia prawa do sprzedaży wyrobów alkoholowych – co więc należy zrobić, aby legalnie móc sprzedawać takie towary w swoim sklepie?

Sprzedaż alkoholu w sklepie

Sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach wiąże się z koniecznością uzyskania stosownego zezwolenia administracyjnego. Obecnie funkcjonują ich aż 3 rodzaje i uzależnione są od mocy procentowej danego wyrobu alkoholowego:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłaty za wydanie zezwolenia wynoszą:

 • 525 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Poza zezwoleniem na sprzedaż niezbędne jest spełnienie także innych dodatkowych warunków:

 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych lub będących drobnymi producentami wina z upraw własnych lub przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie,
 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Pamiętajmy, że sprzedaż jakichkolwiek napojów alkoholowych bez stosownego zezwolenia jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Sprzedaż alkoholu poza sklepem

Zgodnie z treścią art. 96 omawianej sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:

 • sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,
 • wydzielone stoiska – w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2,
 • pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

Drobni producenci wina z upraw własnych mogą prowadzić sprzedaż detaliczną wyrobionych przez siebie wyrobów przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży, którym jest lokalizacja w miejscu wytworzenia tych wyrobów.

Kto może sprzedawać alkohol?

Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy lub miasta, odrębnie dla:

– poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych,

– zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

– zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 2200 a 600.

Pamiętajmy, że w miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych są ustalane po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów. Maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Pozostałe artykuły