Regulamin

świadczenia przez Legal Up sp. z o.o. usługi strony www.tuprawnik.pl dla Użytkowników

 1. Wstęp
  1. W usługach prawnych najważniejsza jest pewność i bezpieczeństwo. Dlatego szczególnie dbamy o prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem na temat zasad korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników. Dzięki temu każdy Użytkownik będzie mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Serwisu jest zgodny z zasadami.
  2. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu tuprawnik.pl ("Serwis") określa warunki świadczenia przez Operatora Usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, oraz zasady postępowania reklamacyjnego („Regulamin”).
  3. Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. Podmiotem świadczącym Usługę jest Operator.
  5. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności zawarta w odrębnym dokumencie.
 2. Definicje
  1. Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:
   1. Operator: oznacza Legal Up sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 27a m. 152, 02-497 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533431, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@tuprawnik.pl.
   2. Prawnik: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą swój profil w Serwisie oraz mogącą ubiegać się o zlecenia Klientów.
   3. Klient: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamieszczającą lub przekazującą do zamieszczenia w Serwisie zlecenia.
   4. Zarówno Prawnik jak i Klient są Użytkownikami Serwisu.
   5. Regulamin: oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
   6. Serwis: oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.tuprawnik.pl.
   7. Umowa: oznacza umowę o świadczenie Usługi zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której Regulamin jest integralną częścią.
   8. Usługa: – oznacza Usługę Marketplace i Usługę Now
   9. Usługa Marketplace: oznacza świadczoną drogą elektroniczną usługę dostępu do Serwisu, pośrednictwo w rozliczeniu płatności za usługi świadczone Klientowi przez Prawnika, pomoc w znalezieniu oferty najbardziej dopasowanej do potrzeb Klienta, w ramach której Klient może przeglądać treści zamieszczonych w Serwisie przez Prawników lub przekazanych do zamieszczenia w Serwisie przez Prawników, kontaktować się z Prawnikiem, zawrzeć Prawnikiem.
   10. Usługa Now: oznacza świadczoną drogą elektroniczną usługę dostępu do Serwisu, pomoc w znalezieniu oferty świadczenia usługi interesującej Klienta w z góry określonej cenie, pomoc w znalezieniu Prawnika, który wykona daną usługę.
   11. Użytkownik: oznacza osobę korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu, w tym Klienta oraz Prawnika.
   12. VAT oznacza podatek od towarów i usług.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Serwis stanowi platformę przekazywania zleceń, współpracy i komunikacji pomiędzy Prawnikami i Klientami szukającymi pomocy prawnej.
  2. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Prawników. Materiały dotyczące Prawników, w tym w szczególności CV, zostały zamieszczone w Serwisie lub przekazane do zamieszczenia w Serwisie przez Prawników. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność zamieszczonych w Serwisie danych dotyczących Prawników, w tym w szczególności CV, chyba że zamieszczenie błędnych danych wynika z winy Operatora.
  3. Za pośrednictwem Serwisu nie są udzielane porady prawne oraz operator nie świadczy usług prawnych. Operator nie wyraża zgody na udzielanie ani otrzymywanie pomocy prawnej, w jakiejkolwiek formie, za pośrednictwem Serwisu. Serwis nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawniczych.
  4. Pośrednictwo Serwisu jest ograniczone do umożliwienia Klientowi wyboru oferty dostosowanej do jego potrzeb, przedstawienia jego danych kontaktowych, do nawiązania z nim kontaktu w celu doprecyzowania stanu faktycznego, zakresu ewentualnego zlecenia oraz sposobu i warunków dalszego kontaktu, a także w Usłudze Marketplace pośredniczenia w rozliczeniu płatności za usługi świadczone Klientowi przez Prawnika.
  5. Pomoc prawna (w jakiejkolwiek formie) świadczona jest wyłącznie w drodze bezpośrednich kontaktów lub bezpośredniej korespondencji Klienta z wybranym Prawnikiem.
 4. Zawarcie i rozwiązanie umowy
  1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
  2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 5. Warunki świadczenia Usługi
  1. W ramach Usługi, Operator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie oraz przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika ze sprzętu oraz oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie zamieszczonych w sieci Internet treści Serwisu, przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom. Operator nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sprzętu ani oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Serwisu. W ramach Usługi, Operator umożliwia Klientowi kontakt z wybranym Prawnikiem za pośrednictwem Serwisu.
  2. Świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
  3. Serwis, w szczególności cała zawartość strony www.tuprawnik.pl jej oprogramowanie, funkcje oraz wszelkie materiały i informacje Serwisu udostępniane są w bieżącej, dostępnej w danym czasie funkcjonalności. Ze względów technicznych, w trakcie świadczenia Usługi, mogą wystąpić różne ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Serwisu.
  4. Niedozwolone jest używanie przez Użytkownika Serwisu w sposób, który mógłby:
   1. zakłócać działanie lub w inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z Serwisu;
   2. prowadzić do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji źródłowych, pobranych z Serwisu;
   3. promować lub reklamować usługi przez Prawników;
   4. promować, reklamować lub informować o usługach innych niż Usługa;
   5. prowadzić do publikacji danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa innych osób;
   6. prowadzić do publikacji materiałów nieprzyzwoitych;
   7. prowadzić do publikacji materiałów naruszających prywatność lub dobre imię innych osób;
   8. prowadzić do publikacji materiałów niezgodnych z zasadami etyki zawodowej.
  5. Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych w CV Prawników, oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności, chyba że Operator ponosi winę za treść takich informacji. W szczególności, Operator nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści zamieszczonych w Serwisie, chyba że błędy w treści informacji w tym zakresie wynikają z winy Operatora. Prawnicy są zobowiązani do zachowania najwyższej staranności i dokładności wpisywanych danych.
 6. Sposób działania Serwisu w ramach Usługi Marketplace
  1. W ramach korzystania z Usługi Marketplace, Klient opisuje zlecenie, które chciałby powierzyć Prawnikowi. W celu zapewnienia właściwego świadczenia Usługi, Klient powinien zamieścić słowny opis zlecenia, podać termin, w którym oczekuje realizacji zlecenia oraz określić czy życzy sobie otrzymać fakturę VAT od Prawnika.
  2. Serwis generuje listę ofert Prawników, którzy specjalizują się w dziedzinie prawa pod którą podpada zlecanie opisane przez Klienta.
  3. Prawnik zainteresowany zleceniem składa Klientowi ofertę na wykonanie zlecenia. Prawnik może złożyć jedynie jedną ofertę. Oferta złożona przez Prawnika stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  4. Klient ma prawo wybrać jedną z ofert przedstawionych przez Prawników.
  5. W okresie od dnia otrzymania przez Klienta oferty od Prawnika do dnia wyboru przez Klienta konkretnej oferty, zabrania się Klientowi prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji (w tym w szczególności telefonicznej, mailowej lub listownej) pomiędzy Klientem a Prawnikiem, od którego Klient otrzymał ofertę, innej niż za pośrednictwem Serwisu.
  6. Wybór oferty konkretnego Prawnika następuje poprzez zakomunikowanie za pośrednictwem Serwisu wybranemu Prawnikowi informacji o wyborze oferty tego Prawnika. Wybór oferty konkretnego Prawnika przez Klienta uznaje się za przyjęcie oferty i zawarcie pomiędzy Klientem a Prawnikiem umowy na warunkach przedstawionych w wybranej ofercie Prawnika.
 7. Sposób działania Serwisu w ramach Usługi Now
  1. W ramach korzystania z Usługi Now, Klient wybiera jedną z usług opisanych w serwisie. Zakres konkretnej Usługi Now opisany jest w Serwisie.
  2. Następnie Operator niezwłocznie wysyła informację o zainteresowaniu wybraną Usługą Now przez Klienta do dedykowanych Prawników.
  3. Wybrany przez Operatora Prawnik kontaktuje się bezpośrednio z Klientem i zawiera z nim umowę na ustalonych z góry przez Serwis ustalonych warunkach.
  4. Serwis dołoży najlepszych starań, ale nie gwarantuje, że znajdzie Prawnika, który wykona wybraną przez Klienta Usługę Now.
  5. Cena Usługi Now obejmuje wyłączeni zakres usługi opisany w Serwisie.
 8. Płatności oraz prowizja na rzecz Serwisu w Usłudze Marketplace
  1. Przy opisywaniu zlecenia Klient zaznacza, czy życzy sobie otrzymać fakturę VAT od Prawnika. Jeżeli Klient zaznaczy, że chce otrzymać fakturę VAT od Prawnika, to zlecenie wysyłane jest tylko do Prawników, którzy są podatnikami podatku VAT.
  2. Prawnicy będący podatnikami podatku VAT podają w swoich ofertach wynagrodzenie w cenach netto. Prawnicy nie będący podatnikami podatku VAT podają w swoich ofertach wynagrodzenie w cenach brutto.
  3. Klientowi przedstawiane są oferty z ceną brutto wraz z doliczoną prowizją Serwisu oraz wszelkimi innymi podatkami i opłatami.
  4. Serwis pobiera od Klientów prowizję za pośrednictwo w znalezieniu oferty najbardziej dopasowanej do potrzeb Klienta. Serwis nie pobiera żadnych opłat ani prowizji od Prawników.
  5. Prowizja pobierana od Klienta wynosi 10% wynagrodzenia Prawnika. W przypadku, gdy Klient wskaże, że chce otrzymać fakturę VAT, prowizja jest obliczana od wartości wynagrodzenia netto (tzn. prowizja = wynagrodzenie netto * 10%). W przypadku, gdy Klient wskaże, że nie chce otrzymać faktury VAT, prowizja jest obliczana od wartości wynagrodzenia brutto (tzn. prowizja = wynagrodzenie brutto * 10%).
  6. W określonych przypadkach prowizja nie jest pobierana lub jest niższa, niż wskazana w punkcie 5.
  7. Prowizja jest powiększana o wartość podatku VAT.
  8. Prowizja jest płatna przez Klienta w terminie 14 dni od wyboru oferty Prawnika na podstawie wystawionej faktury proformy.
  9. Prowizja zawiera w sobie wszelkie prowizje i opłaty na rzecz operatorów płatności.
  10. Klient zobowiązany jest zapłacić Prawnikowi wynagrodzenie za usługi świadczone Klientowi przez Prawnika w wysokości i na warunkach ustalonych w umowie między Klientem a Prawnikiem.
 9. Zakaz świadczenia usług poza Serwisem w ramach Usługi Marketplace
  1. W przypadku gdy od dnia otrzymania przez Klienta oferty od Prawnika do dnia wyboru przez Klienta oferty, Prawnik wykonywał dla Klienta usługi analogiczne lub podobne do zlecenia, które zostało opisane przez Klienta w zapytaniu ofertowym, Klient staje się zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora całości prowizji, która byłaby należna Operatorowi, jeśli zlecenie zostałoby wybrane za pośrednictwem Serwisu. Roszczenie o zapłatę prowizji staje się wymagalne w ciągu 7 dniu od powzięcia przez Operatora informacji o przyjęciu przez Prawnika zlecenia bez pośrednictwa Serwisu.
  2. W przypadku otrzymania przez Prawnika propozycji świadczenia usługi opisanej przez Klienta w zapytaniu ofertowym z pominięciem Serwisu, Prawnik powinien odmówić przyjęcia zlecenia z pominięciem Serwisu oraz poinformować Operatora o tym fakcie.
  3. Prawnik, który z pominięciem Serwisu przyjmuje zlecenie od Klienta, któremu złoży ofertę na to zlecenie za pośrednictwem Serwisu, zostaje natychmiast usunięty z Serwisu bez możliwości ponownej rejestracji i korzystania z Serwisu w charakterze Prawnika.
 10. Prawa i obowiązki stron
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami etyki zawodowej (o ile jest nimi objęty).
  2. Z wyjątkiem okoliczności, za które winę ponosi Operator, Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
   1. nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika;
   2. awarii sprzętu Użytkownika;
   3. działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika;
   4. działania wirusów komputerowych;
   5. naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Użytkownika;
   6. zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;
   7. przerwy w działaniu Serwisu lub Usługi;
   8. błędów w sztuce Prawnika;
   9. działania lub zaniechania Prawników oraz Klientów;
   10. braku płatności Klientów za wykonane zlecenie przez Prawnika.
 11. Kwestie techniczne
  1. Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.
  2. Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych: System operacyjny komputera Windows 7 lub dalszy, przeglądarka internetowa Internet Explorer 10, Chrome 53, Firefox 48.
 12. Reklamacje
  1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi przez Operatora.
  2. Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@tuprawnik.pl, lub
   2. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Operatora: Legal Up sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne.
 13. Własność intelektualna
  1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
  2. W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Operator udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
  3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
  4. Operator zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Operatora jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
  5. Nazwy usług Operatora, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
  6. Prawnik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym Użytkownikom na czas użytkowania Serwisu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
  7. Prawnik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Operatorowi na czas użytkowania Serwisu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
 14. Dane osobowe
  Zawierając umowę o świadczenie Usługi Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Operatorowi będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu  świadczenia Usługi. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika powinno zostać przesłane Operatorowi w trybie zgłoszenia reklamacyjnego.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 Września 2016 r.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Regulaminie jednostronnie przez Operatora. Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji, czy Regulamin nie został zmieniony, przed każdorazowym skorzystaniem z Serwisu.