Regulamin

świadczenia przez Legal Up sp. z o.o. usługi www.tuprawnik.pl dla Użytkowników
 1. Wstęp
  1. W usługach prawnych najważniejsza jest pewność i bezpieczeństwo. Z tego względu szczególnie dbamy o prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z poniższym Regulaminem zasad korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników tak, aby każdy Użytkownik miał świadomość, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Serwisu jest zgodny z Regulaminem.

  2. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu tuprawnik.pl określa warunki świadczenia przez Operatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługi w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

  3. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

  4. Podmiotem świadczącym Usługę jest Operator.

  5. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności zawarta w odrębnym dokumencie.

 2. Definicje
  1. Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:

   1. Operator: oznacza Legal Up sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 27a m. 152, 02-497 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533431, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@tuprawnik.pl.

   2. Prawnik: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą swoje Konto w Serwisie oraz mogącą ubiegać się o zlecenia Klientów.

   3. Klient: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamieszczającą lub przekazującą do zamieszczenia w Serwisie zlecenia.

   4. Konto: wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

   5. Regulamin: oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników;

   6. Serwis: oznacza platformę dostępną pod adresem www.tuprawnik.pl.

   7. Umowa: oznacza umowę o świadczenie Usługi zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której Regulamin jest integralną częścią.

   8. Usługa: oznacza Usługę Marketplace, Usługę Now lub Usługę Konsultacji Prawnej.

   9. Usługa Marketplace: oznacza świadczoną drogą elektroniczną usługę dostępu do Serwisu, pomoc w znalezieniu oferty najbardziej dopasowanej do potrzeb Klienta, w ramach której Klient może przeglądać treści zamieszczonych w Serwisie przez Prawników lub przekazanych do zamieszczenia w Serwisie przez Prawników, kontaktować się z Prawnikiem, zawrzeć umowę z Prawnikiem.

   10. Usługa Now: oznacza świadczoną drogą elektroniczną usługę dostępu do Serwisu, obejmującą pomoc w znalezieniu oferty świadczenia usługi interesującej Klienta w z góry określonej cenie, pomoc w znalezieniu Prawnika, który wykona daną usługę.

   11. Usługa Konsultacji Prawnej: oznacza świadczoną drogą elektroniczną usługę dostępu do Serwisu, obejmującą pomoc w znalezieniu oferty świadczenia usługi konsultacji prawnej w z góry określonej cenie, pomoc w znalezieniu Prawnika, który wykona daną usługę oraz pośrednictwo w rozliczeniu płatności za usługi świadczone Klientowi przez Prawnika.

   12. Użytkownik: oznacza osobę korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu, w tym Klienta oraz Prawnika.

   13. VAT: oznacza podatek od towarów i usług.

 3. Postanowienia ogólne
  1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

  2. Serwis stanowi platformę przekazywania zleceń, współpracy i komunikacji pomiędzy Prawnikami i Klientami.

  3. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Prawników. Materiały dotyczące Prawników, w tym w szczególności CV, zostały zamieszczone w Serwisie lub przekazane do zamieszczenia w Serwisie przez Prawników.

  4. Pośrednictwo Serwisu jest ograniczone do umożliwienia Klientowi wyboru oferty dostosowanej do jego potrzeb, przedstawienia jego danych kontaktowych, nawiązania kontaktu pomiędzy Prawnikiem a Klientem w celu doprecyzowania stanu faktycznego, zakresu ewentualnego zlecenia oraz sposobu i warunków dalszego kontaktu, a także pośredniczenia w rozliczeniu płatności za usługi świadczone Klientowi przez Prawnika. Za pośrednictwem Serwisu nie są udzielane porady prawne oraz Operator nie świadczy usług prawnych. Serwis nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawniczych. Za świadczoną usługę prawną odpowiedzialny jest wyłącznie Prawnik.

  5. Usługi prawne (w jakiejkolwiek formie) świadczone są wyłącznie w drodze bezpośrednich kontaktów lub bezpośredniej korespondencji Klienta z wybranym Prawnikiem.

 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi. Rejestracja i logowanie.
  1. Zawarcie Umowy następuje poprzez: (i) rejestrację w Serwisie, lub (ii) zamówienie Usługi Now lub Usługi Konsultacji Prawnej lub (iii) wypełnienie formularza w Usłudze Marketplace.

  2. Zawierając Umowę Użytkownik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych w Serwisie w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany.

  3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  4. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@tuprawnik.pl lub na adres korespondencyjny Operatora: Legal Up sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego powyżej terminu.

  5. Operator informuje Klienta przy zawieraniu Umowy, że po wykonaniu w pełni Usługi, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy, a Klient wyraża na to wyraźną zgodę.

  6. Operator zapewnia Użytkownikom dostęp do danych osobowych Użytkownika oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

  7. W celu rejestracji w Serwisie Prawnik wypełnia formularz zamieszczony na stronie rejestracja. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Prawnika danych, Operator może zażądać od Prawnika przedstawienia w wyznaczonym przez Operatora terminie stosownych dokumentów potwierdzających te dane, w tym skanów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu lub dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie. Przesyłane przez Prawnika informacje służą wyłącznie potwierdzeniu jego prawa do wykonywania zawodu oraz posiadania odpowiedniego wykształcenia. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości rejestracji w Serwisie.

  8. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta, z wyłączeniem sytuacji, że jedna osoba może mieć Konto jako Prawnik oraz jak Klient.

  9. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

  10. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.

  11. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez skasowanie swojego Konta.

  12. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. W takim przypadku wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. W przypadku konsumentów, w sytuacjach innych niż naruszenie przepisów karnych, Operator uprzednio powiadomi Klienta o naruszeniu i wyznaczy termin, nie krótszy niż 2 dni, do zaprzestania lub naprawienia działań przez Klienta. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Odpowiedzialność
  1. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Za wyjątkiem przypadków wynikających z winy Operatora, Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło, a także niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora.

  2. Za wyjątkiem okoliczności za które winę ponosi Operator, Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zleceń Klientów oraz ofert Prawników umieszczonych w Serwisie. Operator nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te informacje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa lub szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

  4. Za wyjątkiem okoliczności za które winę ponosi Operator, Operator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

  5. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

  6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dobrymi obyczajami oraz zasadami etyki zawodowej (o ile jest nimi objęty).

  7. Z wyjątkiem okoliczności, za które winę ponosi Operator, Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

   1. nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika;

   2. awarii sprzętu Użytkownika;

   3. działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika;

   4. działania wirusów komputerowych;

   5. naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Użytkownika;

   6. zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;

   7. przerwy w działaniu Serwisu lub Usługi;

   8. błędów w sztuce Prawnika;

   9. działania lub zaniechania Prawników oraz Klientów;

   10. braku płatności Klientów za wykonane zlecenie przez Prawnika.

  8. Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych w CV Prawników, oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności, chyba że Operator ponosi winę za treść takich informacji. Operator nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści zamieszczonych w Serwisie, chyba że błędy w treści informacji w tym zakresie wynikają z winy Operatora. Prawnicy są zobowiązani do zachowania najwyższej staranności, dokładności i aktualności danych umieszczanych w Serwisie.

  9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Operator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora oraz wyłącznie do wysokości prowizji otrzymanej przez Operatora w związku z daną Usługą. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści.

 6. Warunki świadczenia Usługi
  1. W ramach Usługi, Operator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie oraz przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika ze sprzętu oraz oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie zamieszczonych w sieci Internet treści Serwisu, przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom. Operator nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sprzętu ani oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Serwisu. W ramach Usługi, Operator umożliwia Klientowi kontakt z wybranym Prawnikiem za pośrednictwem Serwisu.

  2. Świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

  3. Serwis, w szczególności cała zawartość strony www.tuprawnik.pl jej oprogramowanie, funkcje oraz wszelkie materiały i informacje Serwisu udostępniane są w bieżącej, dostępnej w danym czasie funkcjonalności. Ze względów technicznych, w trakcie świadczenia Usługi, mogą wystąpić różne ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Serwisu. Operator zobowiązuje się podejmować działania w celu niezwłocznego przywrócenia pełnej funkcjonalności Serwisu.

  4. Niedozwolone jest używanie przez Użytkownika Serwisu w sposób, który mógłby:

   1. naruszać prawo powszechnie obowiązujące lub dobre obyczaje;

   2. zakłócać działanie lub w inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z Serwisu;

   3. prowadzić do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji źródłowych, pobranych z Serwisu;

   4. promować lub reklamować usługi przez Prawników;

   5. promować, reklamować lub informować o usługach innych niż Usługa;

   6. prowadzić do publikacji danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa innych osób;

   7. prowadzić do publikacji materiałów nieprzyzwoitych, zniesławiających, obelżywych, wulgarnych, nienawistnych lub gróźb;

   8. prowadzić do publikacji materiałów naruszających prywatność lub dobre imię innych osób;

   9. prowadzić do publikacji materiałów niezgodnych z zasadami etyki zawodowej;

   10. kopiowanie Serwisu lub rozwiązań użytych w Serwisie;

   11. używanie oprogramowania lub urządzeń, które ma na celu zakłócenie działania Serwisu.

  5. W związku z faktem, że PKO BP SA jest partnerem Legal Up Sp. z o.o., Legal Up Sp. z o.o. nie będzie akceptowała zleceń od Klientów PKO BP SA, których przedmiotem jest wystąpienie z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko PKO BP SA lub podmiotom z jego grupy kapitałowej;

  6. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług oferowanych w serwisie TuPrawnik na rzecz Klientów PKO BP SA.

 7. Sposób działania Serwisu w ramach Usługi Marketplace
  1. W ramach korzystania z Usługi Marketplace, Klient opisuje sprawę, którą chciałby powierzyć Prawnikowi. W celu zapewnienia właściwego świadczenia Usługi, Klient powinien zamieścić słowny opis zlecenia, podać termin, w którym oczekuje realizacji zlecenia oraz określić czy życzy sobie otrzymać fakturę VAT od Prawnika.

  2. Serwis generuje listę ofert Prawników, którzy specjalizują się w dziedzinie prawa, którą obejmuje zlecenie opisane przez Klienta.

  3. Prawnik zainteresowany zleceniem składa Klientowi ofertę na wykonanie zlecenia. Prawnik może złożyć jedynie jedną ofertę. Oferta złożona przez Prawnika stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

  4. Klient ma prawo wybrać jedną z ofert przedstawionych przez Prawników.

  5. W okresie od dnia otrzymania przez Klienta oferty od Prawnika do dnia wyboru przez Klienta konkretnej oferty, zabrania się Klientowi prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji (w tym w szczególności telefonicznej, mailowej lub listownej) pomiędzy Klientem a Prawnikiem, od którego Klient otrzymał ofertę, innej niż za pośrednictwem Serwisu.

  6. Wybór oferty konkretnego Prawnika następuje poprzez zakomunikowanie za pośrednictwem Serwisu wybranemu Prawnikowi informacji o wyborze oferty tego Prawnika. Wybór oferty konkretnego Prawnika przez Klienta uznaje się za przyjęcie oferty i zawarcie pomiędzy Klientem a Prawnikiem umowy na warunkach przedstawionych w wybranej ofercie Prawnika. Umowa między Prawnikiem a Klientem nie może być sprzeczna z postanowieniami Regulaminu, a w przypadku powstania takiej sprzeczności odpowiednie postanowienie takiej umowy będzie nieważne.

 8. Sposób działania Serwisu w ramach Usługi Now
  1. W ramach korzystania z Usługi Now, Klient wybiera jedną z usług opisanych w Serwisie. Zakres konkretnej Usługi Now opisany jest w Serwisie.

  2. Następnie Operator niezwłocznie wysyła informację o zainteresowaniu wybraną Usługą Now przez Klienta do dedykowanych Prawników.

  3. Wybrany przez Operatora Prawnik kontaktuje się bezpośrednio z Klientem i świadczy usługę na ustalonych z góry przez Serwis warunkach.

  4. Serwis dołoży najlepszych starań, ale nie gwarantuje, że znajdzie Prawnika, który wykona wybraną przez Klienta Usługę Now.

  5. Cena Usługi Now obejmuje wyłączenie zakres usługi opisany w Serwisie.

 9. Sposób działania Serwisu w ramach Usługi Konsultacja Prawna
  1. W ramach korzystania z Usługi Konsultacja Prawna, Klient wybiera Usługę Konsultacji Prawnej, której zakres opisany jest w Serwisie na podstronie Usługi Konsultacji Prawnej.

  2. Klient dokonuje opłaty za Usługę Konsultacji Prawnej. Następnie Operator niezwłocznie wysyła informację o zainteresowaniu Konsultacją Prawną przez Klienta do dedykowanych Prawników specjalizujących się w dziedzinie opisanej przez Klienta.

  3. Wybrany przez Operatora Prawnik kontaktuje się bezpośrednio z Klientem i udziela mu konsultacji prawnej. Operator nie udziela konsultacji prawnych ani porad prawnych.

  4. Operator dołoży najlepszych starań, ale nie gwarantuje, że znajdzie Prawnika, który udzieli Klientowi Konsultacji Prawnej.

  5. W przypadku gdy Operator nie znajdzie Prawnika zwraca Klientowi pobraną opłatę w całości w ciągu 3 dni roboczych.

  6. Cena Usługi Konsultacji Prawnej obejmuje wyłącznie zakres usługi opisany w Serwisie, który Operator przekazuje wybranemu Prawnikowi oraz opłatę dla Serwisu.

 10. Płatności oraz prowizja na rzecz Serwisu w Usłudze Marketplace
  1. Przy opisywaniu zlecenia Klient zaznacza, czy chce otrzymać fakturę VAT od Prawnika. Jeżeli Klient zaznaczy, że chce otrzymać fakturę VAT od Prawnika, to zlecenie wysyłane jest tylko do Prawników, którzy są podatnikami podatku VAT.

  2. Prawnicy będący podatnikami podatku VAT podają w swoich ofertach wynagrodzenie w cenach netto. Prawnicy nie będący podatnikami podatku VAT podają w swoich ofertach wynagrodzenie w cenach brutto.

  3. Klientowi przedstawiane są oferty z ceną brutto wraz z doliczoną prowizją Serwisu oraz wszelkimi innymi podatkami i opłatami. Prowizja zawiera w sobie wszelkie prowizje i opłaty na rzecz operatorów płatności oraz powiększona jest o wartość podatku VAT.

  4. Serwis pobiera od Klientów prowizję za pośrednictwo w znalezieniu oferty najbardziej dopasowanej do potrzeb Klienta. Serwis nie pobiera żadnych opłat ani prowizji od Prawników.

  5. Prowizja pobierana od Klienta wynosi 10% wynagrodzenia Prawnika. W przypadku, gdy Klient wskaże, że chce otrzymać fakturę VAT, prowizja jest obliczana od wartości wynagrodzenia netto (tzn. prowizja = wynagrodzenie netto x 10%). W przypadku, gdy Klient wskaże, że nie chce otrzymać faktury VAT, prowizja jest obliczana od wartości wynagrodzenia brutto (tzn. prowizja = wynagrodzenie brutto x 10%).

  6. W indywidulanych przypadkach lub jeżeli wynika z umowy z partnerami Serwisu, Operator może nie pobierać prowizji lub ustalić t ją niższym poziomie, niż wskazaną w punkcie 5.

  7. Prowizja jest płatna przez Klienta w terminie 14 dni od wyboru oferty Prawnika na podstawie wystawionej faktury proformy. Serwis może umożliwić płatności prowizji za pomocą bramki płatności.

  8. Klient zobowiązany jest zapłacić Prawnikowi wynagrodzenie za usługi świadczone Klientowi przez Prawnika w wysokości określonej w ofercie Prawnika, która została wybrana przez Klienta.

 11. Promocje dla klientów PKO Banki Polskiego
  1. W ramach dedykowanej promocji dla klientów PKO Banku Polskiego S.A. ("Zniżki dla klientów PKO Banku Polskiego w serwisie TuPrawnik") Użytkownicy, którzy użyją kodu rabatowego udostępnionego im przez PKO Banku Polskiego S.A. otrzymują następujące rabaty na wybrane usługi Serwisu:

   1. rabat w wysokości 10 zł na Usługę Konsultacji Prawnej; oraz
   2. 10% zniżki na prowizję Serwisu w Usłudze Marketplace wskazaną w pkt 10.5 Regulaminu.

 12. Zakaz świadczenia usług poza Serwisem w ramach Usługi Marketplace
  1. W przypadku, gdy od dnia otrzymania przez Klienta oferty od Prawnika do dnia wyboru przez Klienta oferty, Prawnik wykonywał dla Klienta usługi analogiczne lub podobne do zlecenia, które zostało opisane przez Klienta w zapytaniu, Klient staje się zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora całości prowizji, która byłaby należna Operatorowi, jeśli oferta zostałaby wybrana za pośrednictwem Serwisu. Roszczenie o zapłatę prowizji staje się wymagalne w ciągu 7 dniu od powzięcia przez Operatora informacji o przyjęciu przez Prawnika zlecenia bez pośrednictwa Serwisu.

  2. W przypadku otrzymania przez Użytkownika propozycji świadczenia usługi opisanej przez Klienta w zapytaniu z pominięciem Serwisu, Prawnik powinien odmówić przyjęcia takiego zlecenia oraz poinformować Operatora o tym fakcie.

  3. Prawnik, który z pominięciem Serwisu przyjmuje zlecenie od Klienta, któremu złoży ofertę na to zlecenie za pośrednictwem Serwisu, zostaje natychmiast usunięty z Serwisu bez możliwości ponownej rejestracji i korzystania z Serwisu w charakterze Prawnika.

 13. Kwestie techniczne
  1. Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.

  2. Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych: System operacyjny komputera Windows 7 lub nowszy, przeglądarka internetowa Internet Explorer 10, Chrome 53, Firefox 48 lub nowsze zaktualizowane wersje tych przeglądarek.

 14. Reklamacje
  1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi przez Operatora.

  2. Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@tuprawnik.pl, lub

   2. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Operatora: Legal Up sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne.

 15. Własność intelektualna
  1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.

  2. W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Operator udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.

  3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

  4. Operator zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Operatora jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).

  5. Nazwy usług Operatora, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub znakami towarowymi, do których Operator ma prawo. Wszystkie użyte w Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

  6. Prawnik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym Użytkownikom na czas użytkowania Serwisu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.

  7. Prawnik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Operatorowi na czas użytkowania Serwisu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

 16. Dane osobowe
  1. Zawierając umowę o świadczenie Usługi Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, podanych przez Klienta w opisie sprawy przesłanym za pośrednictwem Serwisu w celu zidentyfikowania obszaru prawa, którego sprawa dotyczy. Ponadto, Klient oświadcza, że podanie danych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), jest dobrowolne i, że zna swoje prawo do wglądu w nie, zmiany treści i zaprzestania ich przetwarzania.

  2. Zawierając umowę o świadczenie Usługi Prawnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych przez Prawnika w formularzu rejestracyjnym w celu prezentowania ich w ofertach składanych Klientom. Ponadto, Prawnik oświadcza, że podanie danych jest dobrowolne i, że zna swoje prawo do wglądu w nie, zmiany treści i zaprzestania ich przetwarzania.

  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Operator.

  4. Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika powinno zostać przesłane Operatorowi w trybie zgłoszenia reklamacyjnego. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 17. Postanowienia końcowe
  1. Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach do Regulaminu na adres e-mail podany przez Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie wcześniej niż 3 dni od przesłania informacji o zmianach. Dalsze korzystanie przez Użytkowania z Serwisu oznacza akceptację zmodyfikowanego Regulaminu.

  2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.