Regulamin Promocji

"Zniżki dla klientów PKO Banku Polskiego w serwisie TuPrawnik"
 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji dla klientów PKO Banku Polskiego na usługi serwisu Tu Prawnik pod nazwą „Zniżki dla Klientów PKO Banku Polskiego w serwisie TuPrawnik (zwanej dalej „Promocją”).

  2. Organizatorem Promocji jest:

   1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, kod pocztowy 02-515, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 5250007738, REGON 016298263, o kapitale zakładowym (kapitał wpłacony) w wysokości 1.250.000.000 zł (zwana „Bankiem”);
   2. Legal Up sp. z o. z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 27A lok. 152, 02-497 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000533431 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 24 000 złotych, NIP: 5252605662, REGON: 360309780, (zwana „Legal Up”).

  3. Promocja polega na udzieleniu rabatu Uczestnikom Promocji na następujące usługi serwisu TuPrawnik (dalej „serwis TuPrawnik”), prowadzonego pod adresem www.tuprawnik.pl.

   1. usługa prawna
   2. szybka konsultacja prawna

  4. Szczegółowy cennik usług oraz informacja na temat wysokości rabatu dostępne są pod adresem www.tuprawnik.pl/regulamin

 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
  1. W Promocji może wziąć udział każdy klient Banku posiadający rachunek bieżący określony w Regulaminie rachunków bankowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej (dalej: „Rachunek), który w okresie Promocji spełni łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik Promocji”)

   1. dokona w serwisie Tu Prawnik zakupu usług wskazanych w cz. I ust. 3 i zapłaci za nie z Rachunku;
   2. dokonując zakupu tych usług użyje kodu rabatowego udostępnionego Uczestnikom Promocji przez Bank w kampanii iPKO (m.in. przez banner, e-mail, sms) lub na podstronie Banku

 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
  1. Promocja trwa od dnia 09.03.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku.

  2. 2. Organizatorzy Promocji zastrzegają możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji.

 4. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej, na adres: Legal Up sp. z o. z siedzibą w Warszawie na adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa (Brain Embassy) lub elektronicznie drogą mailową na adres kontakt@tuprawnik.pl

  2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane firmowe, dokładny adres mailowy lub do korespondencji nadawcy, opis usługi, której dotyczy reklamacja jak również uzasadnienie reklamacji.

  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Legal Up w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego nadawca zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym lub w inny sposób określony przez nadawcę.

 5. DANE OSOBOWE
  1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami przepisów o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Bank i Legal Up - każdy w zakresie własnego udziału w realizacji Promocji.

  2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją (w tym poinformowanie o Promocji, realizacja zamówienia, przyznaniem rabatu, rozpoznaniem reklamacji).

  3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.:

   1. od 25 maja 2018 r. w Banku powołany jest Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.
   2. od 25 maja 2018 r. w Legal Up powołany jest inspektor ochrony danych osobowych, adres, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa (Brain Embassy) lub elektronicznie drogą mailową na adres kontakt@tuprawnik.pl. Dane dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej LegalUp, w zakładce „Polityka prywatności”

  4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Dane będą przechowywane przez okres Promocji, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Promocji.

  5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Bank znajdują się na stronie https://www.pkobp.pl/rodo.

  6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Legal Up znajdując się na stronie https://tuprawnik.pl/polityka-prywatnosci

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej www.pkobp.pl oraz na stronie www.tuprawnik.pl.

  2. Zasady korzystania z usług serwisu TuPrawnik oraz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z tych usług określają stosowne regulaminy i informacje udostępnione przez Legal Up na stronie serwisu TuPrawnik.

  3. Udział Uczestnika w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.