Sporządzenie umowy czy potrzebujesz prawnika?

Ważność umowy zależy od jej zgodności z powszechnie obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Czy możliwe jest sporządzenie umowy bez udziału prawnika? A może taka osoba jest niezbędna do tego, aby kontrakt w pełni obowiązywał i był legalny?

Ważność umowy

Aby umowa była ważna musi w pierwszej kolejności zostać sporządzona w odpowiedniej formie. Obecne przepisy prawa cywilnego przewidują kilka form czynności prawnych, na czele których wysuwają się oczywiście forma pisemna oraz notarialna. W tym drugim przypadku udział prawnika jest niezbędny do tego, aby dana umowa była ważna i wywoływała zamierzone skutki prawne. Ustawodawca wprost wskazuje, które umowy muszą posiadać odpowiednią formę, w przypadku umów, których przedmiotem jest jakakolwiek nieruchomość muszą one być sporządzane w formie aktu notarialnego, a taki może wykonać wyłącznie zawodowy prawnik.

Ważność umowy zależy oczywiście także od jej pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Ze względu na ogromną ilość przepisów w polskim systemie prawnym sporządzenie prawidłowego kontraktu wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia w tym zakresie. Przeciętny człowiek może więc sobie nie poradzić z tym zadaniem, szczególnie jeśli nie ma stosownego wykształcenia.

Umowa a prawnik

W rzeczywistości nie istnieje w Polsce przepis, który nakazywałby korzystanie z pomocy prawnika przy konstruowaniu jakiejkolwiek umowy, nie licząc oczywiście wcześniej wspomnianego wymogu zachowania formy aktu notarialnego. W praktyce oznacza to, że strony przyszłego zobowiązania mogą samodzielnie sporządzić jego treść lub zawrzeć umowę w formie ustnej – o ile prawo dopuszcza oczywiście takie rozwiązanie.

Umowa może być więc sporządzona przez strony kontraktu, przy czym nie zawsze wszyscy kontrahenci muszą uczestniczyć w tym procesie. Dopuszczalne jest, aby tylko jedna strona zobowiązania spisała odpowiednie postanowienia umowne i przedstawiła gotowy kontrakt do podpisu drugiej osobie. Pamiętajmy jednak, że umowa musi zawierać postanowienia, które zostaną zaakceptowane przez wszystkie jej strony a nie tylko przez osobę tworzącą dany kontrakt.

Umowy mogą być sporządzane przez osoby trzecie, które nie są stronami przyszłego zobowiązania. Co ciekawe mogą być to osoby, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z zagadnieniami prawnymi. Takie rozwiązanie jest jednak bardzo ryzykowne, szczególnie, gdy mamy do czynienia z dużymi kontraktami. W tej sytuacji zdecydowanie lepszym pomysłem będzie powierzenie sporządzenia umowy doświadczonemu prawnikowi. Wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia odpowiednich kosztów.

Ile kosztuje sporządzenie umowy przez prawnika?

Samodzielne sporządzenie umowy oznacza tak naprawdę zerowe koszty, nie licząc może zakupu papieru, na którym spisane zostaną odpowiednie postanowienia. Inaczej będzie w przypadku umów tworzonych przez adwokatów i radców prawnych. W tym przypadku oferują oni swoje usługi za pełną odpłatnością, wysokość wynagrodzenia prawnika jest uzależniona od czasu, który musi poświęcić dany prawnik na sporządzenie umowy zgodnie z wytycznymi swojego klienta oraz z obowiązującym prawem. Stawki za sporządzenie prostej umowy zaczynają się od kilkuset złotych, przy bardziej skomplikowanych kontraktach musimy liczyć się z wydatkiem nawet kilku tysięcy złotych.

Nieco inaczej wygląda ta kwestia w odniesieniu do umów w formie aktu notarialnego. Notariusze są bowiem związani maksymalnymi stawkami wynagrodzenia określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Akt ten wyraźnie wskazuje jakie ceny mogę oferować notariusze za swoje usługi – pamiętajmy, że nie wolno im stosować stawek powyżej kwot wskazanych w ww. rozporządzeniu. Notariusze mogą jednak stosować upusty w swoim cenniku, co w praktyce jest bardzo często spotykane. Przed wybraniem ostatecznej kancelarii, która sporządzi naszą umowę warto więc podzwonić do kilku z nich i wybrać tę, która zaoferuje nam najkorzystniejsze warunki finansowe.

Warto pamiętać, że koszty sporządzenia umowy przez prawnika mogą być czasem wrzucane do tzw. kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. To z kolei spowoduje obniżenie podatku dochodowego i pozwoli ostatecznie zaoszczędzić pieniądze, które i tak byłyby przekazane do urzędu skarbowego. Z takiej możliwości mogą oczywiście skorzystać przedsiębiorcy, którzy zlecą sporządzenie umowy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli umowa nie będzie wiązała się z danym biznesem, lecz będzie tworzona dla celów prywatnych przedsiębiorcy o odliczeniu podatkowym oczywiście nie może być mowy.

Pozostałe artykuły