Wezwanie do zapłaty jak napisać

Wezwanie do zapłaty jest pismem, które nie zostało uregulowane w polskich przepisach. Mimo tego wciąż stanowi dosyć istotne znaczenie w procesie odzyskiwania długów. Kto może sporządzić takie wezwanie i z jakich elementów powinno się składać?

Kto może sporządzić wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty może zostać sporządzone przez każdego wierzyciela, nie ma tutaj znaczenia czy jest on osobą fizyczną lub prawną ani też czy prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą. Wezwanie nie jest pismem procesowym, więc teoretycznie może być sporządzone w każdej chwili pod warunkiem jednak, że dane zobowiązanie jest już wymagalne. O wymagalności mówimy, gdy wierzyciel zgodnie z zawartą umową ma prawo żądać spłaty długu od swojego kontrahenta.

Wierzyciel może samodzielnie sporządzić wezwanie do zapłaty, może też skorzystać w tym zakresie ze wsparcia dowolnego prawnika lub firmy windykacyjnej. W pierwszym przypadku koszty takiego pisma będą praktycznie zerowe, w drugim zaś należy liczyć się z wydatkiem kilkuset złotych. Dokładny koszt sporządzenia wezwania do zapłaty jest uzależniony od wielu różnych czynników, w tym przede wszystkim od wysokości danego zobowiązania, zachowania dłużnika, ewentualnego przedawnienia roszczenia, czy wreszcie od ewentualnych prób dochodzenia należności przez wierzyciela.

Treść wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty, choć nie jest pismem procesowym to jednak powinno zawierać w sobie kilka niezbędnych elementów:

  • określenie wierzyciela i dłużnika wraz z podaniem danych teleadresowych,
  • wskazanie miejsca i daty sporządzenia pisma,
  • określenie kwoty, którą musi uiścić dłużnik wraz z dokładnym zakreśleniem terminu i sposobu spłaty (np. na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty odebrania wezwania lub gotówką do rąk wierzyciela),
  • opis z czego wynika żądana kwota (np. z umowy pożyczki, umowy zastawu),
  • podpis wierzyciela.

Omawiane pismo nie przekracza z reguły długości jednej strony A4, rzadko kiedy spotykamy uzasadnienia, które pojawiałyby się w treści wezwań do zapłaty, aczkolwiek nie jest to zakazane. Dobrą praktyką jest określenie w wezwaniu skutków braku zapłaty w zakreślonym terminie – najczęściej będzie to skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co narazi dłużnika na dodatkowe koszty związane z procesem.

Wezwanie do zapłaty może być sporządzone zarówno odręcznie jak i przy pomocy komputera. Pamiętajmy jednak, że wierzyciel powinien złożyć na końcu takiego pisma swój własnoręczny podpis.

Doręczenie wezwania do zapłaty

Aby wezwanie do zapłaty mogło osiągnąć zamierzony skutek niezbędne jest prawidłowe doręczenie takiego pisma do rąk dłużnika. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • osobiście – w tym przypadku wierzyciel musi jednak zadbać o pokwitowanie odbioru wezwania przez dłużnika, co w praktyce może stanowić pewien problem,
  • przy pomocy listu poleconego – korzystanie z potwierdzenia odbioru nie jest w tym przypadku niezbędnie konieczne.

Wierzyciel nie musi samodzielnie doręczać omawianego pisma, może w tym zakresie skorzystać z czyjejkolwiek pomocy – członka rodziny, pracownika, pełnomocnika czy osoby trzeciej.

Wysłanie wezwania do zapłaty może nastąpić w każdej chwili, decyduje o tym wyłącznie wierzyciel. Pamiętajmy jednak, że skuteczne dochodzenie niespłaconych należności jest uzależnione od tego czy nie uległy one przedawnieniu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji dłużnik ma prawo odmówić spełnienia świadczenia. Skierowanie sprawy do sądu również nie będzie skuteczne – przedawnione zobowiązanie nie zostanie bowiem uwzględnione przez sąd a wierzyciel straci tylko pieniądze związane ze złożeniem odpowiedniego pozwu.

Czy wezwanie do zapłaty jest obowiązkowe?

Dochodzenie należności nie jest prostym procesem i z reguły zajmuje trochę czasu. Wezwanie do zapłaty nie jest obowiązkowe, co oznacza, że wierzyciel, który nie otrzymał swojej zapłaty może udać się ze swoją sprawą bezpośrednio do sądu. Wezwanie jest jednak dobrym pomysłem, nawet jeśli nie przyniesie zamierzonych skutków i sprawa i tak finalnie trafi na wokandę. Omawiane pismo pokazuje bowiem przed sądem, że wierzyciel podjął próbę ugodowego rozwiązania sporu, zaś dłużnik został poinformowany o konieczności spłaty zobowiązania w zakreślonym terminie. Powoduje to, że sąd przychylniej patrzy na wierzyciela już na samym początku procesu, co teoretycznie zwiększa jego szanse na wygraną.

Wezwanie do zapłaty bardzo często jest określane mianem ostatecznego lub przedsądowego wezwania do zapłaty – taki tytuł jest wykorzystywany najczęściej w pismach przesyłanych do dłużników. Oczywiście stosowanie powyższego nazewnictwa nie jest obowiązkowe, ponieważ wezwanie nie jest formalnym pismem procesowym, nie sporządzamy go nawet w oparciu o jakiekolwiek przepisy prawne lub określone formularze.

Pozostałe artykuły