Jak odzyskać pieniądze z polisolokat Generali?

Generali to powszechnie używana skrócona nazwa towarzystwa ubezpieczeń jakim jest „Generali Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Było on zaangażowane w oferowanie konsumentom umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli popularnych polisolokat.

Można powiedzieć, że Generali było jednym z najaktywniejszych graczy na rynku i wiele osób zakupiło ten produkt inwestycyjny właśnie od tego ubezpieczyciela. Klienci byli zapewniani o znacznych zyskach i braku ryzyka inwestycyjnego. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła odmienna.

Znaczna cześć ubezpieczających straciła dużą część powierzonych towarzystwu środków, bowiem umowa nie zarabiała tak, jak było to przedstawiane na prezentacji. Środki na rachunku malały nie tylko z powodu wadliwych decyzji inwestycyjnych ale także z powodu wysokich opłat regularnych. Wiele osób zdecydowało się zatem na rozwiązanie umowy.

Opłaty likwidacyjne

Składając oświadczenie o rozwiązaniu umowy, klienci byli jednak ponownie niemile zaskakiwani poprzez naliczanie im wysokich opłat likwidacyjnych, zwanych także opłatami za wykup.

Ubezpieczyciel potrącał z kwoty należnej konsumentowi wysokie kwoty, które rzekomo miały zabezpieczać ponoszone przez niego koszty, w tym prowizje agentów ubezpieczeniowych. Okazywało się jednak, że z uwagi na ich ryczałtowy charakter oraz wysokość (nierzadko sięgały one 90 czy nawet 100 procent wartości umowy) nie można było w żaden sposób powiązać ich z realnie ponoszonymi kosztami.

Sądy zaczęły zatem uznawać takie postanowienia za niedozwolone, innymi słowy – abuzywne. Podstawą prawną takiego zapatrywania jest art. 3851 § 1 k.c., zgodnie z którym „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.”

Głównym argumentem na korzyść konsumentów jest okoliczność, że konstrukcja opłat likwidacyjnych ma za zadanie uczynić z prawa rozwiązania umowy czegoś nieopłacalnego ekonomicznie. Towarzystwo ubezpieczeń stworzyło swego rodzaju „łańcuch prawny”, którym chciało przywiązać konsumenta do polisy. Nabywca polisolokaty stawał przed trudnym wyborem. Albo pozostawać związanym umową i patrzeć jak środki z dnia na dzień tracą na wartości, albo rozwiązać umowę z natychmiastową stratą.

Nie był to oczywiście jedyny argument, ale jeden z najpoważniejszych. Dziś już można mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej w zakresie zasądzania zwrotu opłat likwidacyjnych, a droga do odzyskania utraconych pieniędzy stała się otwarta.

Generali OmniProfit Wykup

Jedną z polis, która najczęściej pojawiała się w ofercie Generali, była OmniProfit, jak również różne jej warianty. Zawierała ona wprost postanowienia o opłacie za wykup w przypadku przedterminowego zakończenia umowy. Sama wysokość opłaty likwidacyjnej była natomiast zależna od roku trwania umowy, w którym dochodziło do jej zerwania, oraz od stosownej tabeli zamieszczonej w OWU.

Generali db Inwestuj w Przyszłość

Innym popularnym produktem była polisa db Inwestuj w Przyszłość, którą dystrybuowano w Deutsche Banku. Bardzo często była ona przedstawiana jako atrakcyjna alternatywa dla lokaty bankowej. Przedwczesne rozwiązane umowy także wiązało się jednak z naliczeniem opłaty likwidacyjnej i poważną stratą finansową po stronie konsumenta.

Rozwiązanie umowy polisolokaty

Zwrot pieniędzy z polisolokaty Generali należy rozpocząć od wysłania do ubezpieczyciela stosownego pisma, w którym domagamy się zamknięcia polisy i wypłaty środków,zgromadzonych na rachunku.

Zazwyczaj cała procedura trwa od dwóch do czterech tygodni, po czym otrzymujemy przelew oraz rozliczenie do umowy. Dokument ten jest bardzo ważny, ponieważ na jego podstawie będzie przygotowywane wezwanie do zapłaty oraz określana wysokość przysługującego roszczenia.

Jak zrezygnować z polisy Generali?

Istnieją dwie możliwości zamknięcia polisy Generali. Po pierwsze można wysłać stosowne oświadczenie o rozwiązaniu umowy (o czym niżej).

Drugim sposobem jest zaprzestanie płatności należnych składek, co samo w sobie doprowadzi do zamknięcia polisy. Jest to traktowane tak jakby polisolokata została rozwiązana per facta concludentia.

Więcej na ten tamat piszememy w artykule: Rezygnacja z polisolokaty Generali.

Najprostszym sposobem na zakończenie stosunku umownego z Generali jest jednak skierowanie do ubezpieczyciela oświadczenia woli, w którym domagamy się rozwiązania umowy. Można to zrobić w każdym czasie i zgoda ubezpieczyciela nie jest potrzebna, aby nasza czynność wywołała skutki prawne. Oświadczenie można napisać własnymi słowami, ale możliwe jest także skontaktowanie się z infolinią w celu ustalenia czy ubezpieczyciel udostępnia stosowne formularze, które ułatwiają całą procedurę.

Wezwanie do zapłaty

Wypłata środków z rachunku i przesłanie rozliczenia umożliwia przystąpienie do pierwszego kroku na drodze do odzyskania pieniędzy, a mianowicie – skierowania do towarzystwa ubezpieczeń wezwania do zapłaty. Jest to pismo przedsądowe, w którym wzywamy towarzystwo ubezpieczeń do dobrowolnej zapłaty. Wskazać w nim należy dokładną kwotę, której zapłaty się domagamy. Dodatkowo warto zawrzeć odpowiednią argumentację, dlaczego uważamy, że nasze roszczenie jest zasadne.

Wezwanie do zapłaty jest także istotne z dwóch innych powodów. Po pierwsze, jest to formalny wymóg złożenia pozwu w Sądzie. Po drugie natomiast, jego wysłanie może mieć znaczenie z perspektywy naliczania odsetek. Mianowicie, niektórzy sędziowie uważają, że ubezpieczający może naliczać odsetki dopiero od momentu, w którym upłynie termin do zapłaty wyznaczony w wezwaniu do zapłaty, a nie od terminy wypłaty wartości rachunku, wskazanego w OWU.

Pozew Polisolokata

Wezwanie do zapłaty najczęściej nie przynosi rezultatu i niezbędne jest złożenie pozwu. Pozew jest tym pismem procesowym, które inicjuje postępowanie cywilne o zapłatę.

Bardzo ważne jest, aby wskazać w nim wszystkie fakty, które są istotne z perspektywy naszego roszczenia, a także dowody na ich poparcie. Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty jest zagadnieniem związanym z wykładnią prawa, dlatego warto zawrzeć w pozwie odpowiednią argumentacją prawną na poparcie naszego stanowiska.

Argumenty jurydyczne są tutaj kluczowe, aby przekonać Sąd, iż postanowienia związane z opłatami likwidacyjnymi są niedozwolone.

Przeważnie po złożeniu pozwu Sąd wydaje nakaz zapłaty (choć może sprawę skierować od razu na rozprawę). Orzeczenie to jest doręczane towarzystwu ubezpieczeń, które może w ciągu dwóch tygodni złożyć sprzeciw, co najczęściej następuje i tak czy inaczej wyznaczana jest rozprawa.

W trakcie rozprawy przeprowadzane są dowody, również te z zeznań świadków lub przesłuchania stron. Końcowym elementem rozprawy są mowy końcowe, w trakcie których następuje przedstawienie ostatecznych stanowisk stron.

Wyrok UFK Generali

Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie Sąd wydaje wyrok, od którego obydwu stronom przysługuje apelacja. Coraz częściej towarzystwa ubezpieczeń nie zaskarżają wyroków pierwszej instancji i na tym etapie dochodzi do wypłaty środków na rzecz konsumenta.

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel
Kancelaria Adwokacka
ul. Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków

Telefon: 12 307 21 26
Mail: [email protected]

www.karh.pl

 

Pozostałe artykuły