Co to jest CEIDG?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania wpisu we właściwym rejestrze krajowym. W przypadku jednoosobowych przedsiębiorstw najczęściej będzie to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Czym tak naprawdę jest CEIDG i kiedy należy się do niego wpisać?

Działalność gospodarcza

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. 

Prowadzenie działalności gospodarczej może polegać na wykonywaniu różnego rodzaju czynności, w tym także tych, które zmierzają do zaistnienia czynności gospodarczych składających się na określony rodzaj działalności, takich jak poszukiwanie klientów, zamieszczanie ogłoszeń reklamujących działalność czy załatwianie spraw z nią związanych. Czynności te pozostają bowiem w ścisłym związku z działalnością usługową i zmierzają do stworzenia właściwych warunków do jej wykonywania. Nawet przynoszenie strat przez daną działalność zarówno przejściowo, jak i w dłuższych okresach, nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej. Należy bowiem liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli poniesienia straty. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia.

Ustawodawca wymaga, aby każda oficjalnie wykonywana działalność gospodarcza była uwidoczniona w jednym z dwóch specjalnych rejestrów – CEIDG albo KRS.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest specjalnym rejestrem krajowym, do którego wpisywane są osoby wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzi go minister właściwy do spraw gospodarki (w formie systemu teleinformatycznego). 

Do podstawowych zadań CEIDG zaliczamy:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
 • udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 • udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Wpis do CEIDG jest obowiązkowy w przypadku każdej jednoosobowej działalności gospodarczej, która nie jest wykonywana w formie spółki. W praktyce oznacza to, że każdy przyszły przedsiębiorca musi zostać wpisany do tego rejestru, inaczej nie będzie mógł legalnie prowadzić swojej działalności. 

Wpis do CEIDG

Rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu wpisowi do CEIDG jest możliwe dopiero od chwili poprawnej rejestracji nowego przedsiębiorcy. Wniosek o wpis może być złożony zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej (do wybranego urzędu gminy lub miasta). 

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

 • w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek: zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa powyżej, zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa powyżej;
 • zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;
 • żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej;
 • żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pozostałe artykuły